تخفیف شهریه خانواده بیش از یک دانشجو


تخفیف شهريه خانواده بيش از يك دانشجو
شرایط تخفیف :
1- هر دو نفر باید دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامی و از یک خانواده باشند .
2-  در ترم قبل مشروط نشده باشند .
مدارک مورد نیاز :
الف : اگر دو دانشجو در همین واحد باشند .
پرینت انتخاب واحد هر دو دانشجوازبخش مربوطه
فتوکپی شناسنامه هر دو دانشجو صفحه اول و دوم
فتوکپی شناسنامه پدر از  صفحه اول و دوم
ب : اگر یکی از دو دانشجویان در واحد دیگری مشغول به  تحصیل باشد .
گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر دبیرخانه و مربوط به همین ترم باشد .
فتوکپی شناسنامه هر دو دانشجو از صفحه اول و دوم
فتوکپی شناسنامه پدر از صفحه اول و دوم
پرینت انتخاب واحد دانشجویی که در واحد فیروزآباد مشغول به تحصیل می باشد .
 
ج : دانشجویان مزدوج
 
*فتوکپی شناسنامه یکی از دانشجویان صفحه اول و دوم
*پرینت اتخاب واحد هر دو دانشجویان اگر هر دو در واحد فیروزآباد باشند .
*اگر یکی از دانشجویان در واحد دیگری مشغول به تحصیل باشد گواهی
اشتغال به تحصیل همین ترم ممهور به مهر دبیرخانه دانشگاه را باید ارائه
نمایند .
 
آخرين موعد تحویل مدارک 95/12/15
 
*زمان فوق قابل تمدید نیست
*به مدارک ناقص ودورنگار ترتیب اثر داده نخواهد شد .
*تخفيف شهريه شامل دانشجوياني كه كل شهريه آنان توسط نهادها وارگانهاي دولتي وغير دولتي پرداخت مي شودودانشجويان بورسيه و مهمان نمي گردد.
*درصورت داشتن شرايط برخورداري از چند تخفيف فقط تخفيف بيشتر اعمال مي گردد.
*كميته تخفيفات شهريه دانشجويي در خصوص بدهي مجاز به اعطاي تخفيف نمي باشد.
*چنانچه دانشجو مشروط شود در نيمسال بعد مشمول تخفيف نمي گردد.
****بنا به محدود بودن ميزان تخفيفات شهريه درصد آن قابل تعديل مي باشد.
دانشجويان،همكاران واعضاي محترم هيات علمي  باتوجه به پايان سال مالي وبستن حسابهاي مالي تا پانزدهم اسفندماه سال جاري مستندات خود را به امورشهريه ارائه دهيد.
 
                                                               امور مالی
                                                          حسابداری دانشجویی
 
   1395/12/2 08:26


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )