فرهنگ واژه ها :

برنامه نویس کاربردی / application programmer

برنامه هاي کاربردي - برنامه هاي کامپيوتري که کار مفيدي را انجام مي دهند اما اين کار به خود کامپيوتر مربوط نمي شود کلمه پردازها صفحه هاي گسترده سيستمهاي حسابداري و برنامه هاي مهندسي نمونه هايي از اين برنامه ها هستند برخلاف اپراتينگ سيستم