آدرس سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد https://firoozabad.iau.ir/fa ::                               

فرهنگ واژه ها :

عمل پیمایش معکوس ، یک لیست / backtracking

پي جويي . به عقب . بازگشت به عقب - روشي براي حل مسائل از طريق آزمايش ترکيبات گوناگون حرکات تا دستيابي به يک ترکيب موفق (( پي جويي به عقب )) نخست يک حرکت ممکن را انتخاب کرده و آن را انجام بدهيد . سپس از آنجا با انتخاب يک حرکت ممکن ديگر به جلو برويد . اين کار را به قدري تکرار کنيد تا به يک راه حل برسيد . اگر به جايي رسيديد که ديگر راه حلي در آنجا وجود ندارد . و حرکتهاي ديگر هم ممکن نيست به جديدترين آلترناتيو جايگزين آزمايش نشده برگرديد يعني در برگشت به عقب يک يا چند حرکت را لغو کنيد تا به جديدترين آلترناتيو آزمايش نشده برسيد . آن گزينه متفاوت را دنبال کنيد تا ببينيد آيا راه حلي در آن جهت وجود دارد يا خير اگر راه حلي وجود ندارد . آن قدر عمل پي جويي به عقب را انجام بدهيد که به نتيجه مطلوب خود برسيد ( ممکن است تمام حرکات ممکن را آزمايش کنيد )