آدرس سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد https://firoozabad.iau.ir/fa ::                               

فرهنگ واژه ها :

دامنه ، گستره / gamut

1- در موسيقي، طيفي از نوتها . 2- در گرافيک رنگي ، طيفي از رنگها که صفحه نمايش يا دستگاه خروجي ميتواند آنها را نشان دهد. هيچ دستگاه خروجي نميتواند تمام رنگهايي را نشان دهد که چشم مي تواند ببيند . صفحات نمايش رنگي محدودند. رنگ قرمز اوليه ي آنها درحقيقت نارنجي سرخ فام است ، از ين رو نمي توانند قرمز ياقوتي يا جگري را نشان دهند. برخي از بسته هاي نرم افزاري هشدارهايي در مورد دامنه اي از رنگها را ندارد. همچنين نگاه کنيد به CMYK ; HSB ; RGB monitor.