آدرس سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد https://firoozabad.iau.ir/fa ::                               

فرهنگ واژه ها :

کامپیوتر باز ، دزد کامپیوتری / hacker

1- برنامه نويس ماهر و استثنايي کامپيوتر. 2- کسي که براي سرگرمي و نشاط با کامپيوتر برنامه نويسي انجام مي دهد. 3- کسي که بدون مجوز وارد کامپيوترها مي شود ، اهداف نادرستي دارد ، و يا فقط براي بيان قدرت در انجام کاري که توانايي آن را ندارد وارد کامپيوتر شده است . نگاه کنيد به computer security .