آدرس سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد https://firoozabad.iau.ir/fa ::                               

فرهنگ واژه ها :

معرف ، شناسه / identifier

اسامي تعداد که در يک برنامه به ار مي رود و توسط برنامه نويس تعريف مي شود. بيشتر معرفها بيانگر متغير ها هستند . ( نگاه کنيد به variable  ) با اين حال برخي از زبانها امکان استفده از معرفها را به عنوان عناصر ثابت ايجاد مي کنند تا در صورت نياز بتوان با تغيير مقدار آن به مقدار ثابت ديگري در برنامه اشاره کرد . همچنين نگاه کنيد به constant  .