آدرس سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد https://firoozabad.iau.ir/fa ::                               

فرهنگ واژه ها :

برچسب / label

1- اسم يا شماره ي شناسايي متصل به يک جمله ي مخصوص در برنامه ي کامپيوتري . 2- بلوکي از اطلاعات ضبط شده بر روي يک نوار براي شناسايي آن. 3- يک اسم شناسايي ضبط شده بر روي ديسک که به وسيلهي فرمان dir در OS/2 , MS-DOS و سيستمهاي عامل مشابه نشان داده مي شود.