فرهنگ واژه ها :

بسته / packet

 دسته اي از کاراکترها که از يک کامپيوتر درون شبکه به کامپيوتر ديگر شبکه ارسال مي شود. مثلاً نگاه کنيد به XMODEM. در بسياري از شبکه هاي محلي ، تمامي ارتباطات به ثورت بسته هايي است که ابتداي آنها با برچسب کامپيوتر مقصد مشخص شده است.