آدرس سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد https://firoozabad.iau.ir/fa ::                               

فرهنگ واژه ها :

مک اینتاش عمگین / sad mac

 تصويري از کامپيوتر مک اينتاش که يک اشکال سخت افزاري را در دستگاه اعلام مي کند . و در نتيجه نمي تواند راه اندازي را به پايان برساند . عددي که در زير تصوير نوشته شده . يادداشت کنيد و پس از خاموش کردن کامپيوتر مطمئن شويد که تمام کابلها درست هستند. دوباره کامپيوتر را راه اندازي کنيد . اگر تصوير غمناک کامپيوتر مک اينتاش دوباره ظاهر شد . به تعميرکار اطلاع دهيد .