فرهنگ واژه ها :

فروشنده ارزش افزا / value -added reseller

 فردي که کامپيوترها را مي خرد و آنها را به طريقي بهبود مي دهد( مثلاً به وسيله ي نصب نرم افزار آماده) و سپس به عنوان سيستمهاي کاري کامل مي فروشد.