برای دیدن تمام صفحه اخبار به صورت عکس، روی آنها کلیک کنید. ::                               
hrr
ارمغان دانش- شماره 5 (پی در پی 65)
ارمغان دانش- شماره 5 (پی در پی 65)
تاریخ انتشار : 1391/9/22
لینک PDF : 1موجود نیست
شماره : 5
توضیحات :

زمينه و هدف: با توجه به افزايش مقاومت دارويي ميکروارگانيسم ها و تمايل به استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي، هدف از اين مطالعه تعيين ترکيبات شيميايي و اثرات ضد ميکروبي اسانس پونه کوهي عليه استافيلوکوکوس اورئوس بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ترکيب هاي شيميايي اسانس پونه کوهي با استفاده از روش گازکروماتوگرافي متصل به طيف نگار جرمي، فعاليت ضد باکتريايي آن (تعيين حداقل غلظت ممانعت از رشد) عليه استافيلوکوکوس اورئوس به روش ميکرودايلوشن و تغييرات مورفولوژي و ساختمان غشا سلولي اين باکتري با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني گذاره ارزيابي شدند. داده ها با آزمون آماري آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: آناليز شيميايي اسانس پونه کوهي منجر به شناسايي 22 ترکيب با مجموع
95.3 درصد در آن شد. پولگون (31.54 درصد)، 1-8 سينئول (15.89 درصد)، منتوفوران (11.8 درصد) و سيس ايزو پولگون (9.74 درصد) ترکيب هاي عمده اسانس را تشکيل مي دادند. حداقل غلظت ممانعت از رشد باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در محدوده 75 تا 1200 ميکروگرم در ميلي ليتر قرار داشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد اسانس پونه کوهي از توان ضد ميکروبي بسيار بالايي برخوردار است، بنابراين مي توان از آن در ترکيب با ساير نگهدارنده ها جهت محافظت مواد غذايي در مقابل ميکروارگانيسم هاي عامل عفونت و مسموميت بهره جست.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )