hrr
اعتیاد و سلامت- شماره 3-4
اعتیاد و سلامت- شماره 3-4
تاریخ انتشار : 1391/4/23
لینک PDF : 1موجود نیست
شماره : 3-4
توضیحات :
مقدمه: هدف اين پژوهش، بررسي و مقايسه مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان معتاد به بازي هاي رايانه اي و دانش آموزان عادي بود. متغير وابسته پژوهش حاضر مهارت هاي اجتماعي بود.
روش ها: جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي مدارس دولتي شهر اصفهان بود که در سال تحصيلي 89-1388 مشغول به تحصيل بودند. حجم نمونه پژوهش 564 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري، پرسش نامه اعتياد به بازي هاي رايانه اي و پرسش نامه مهارت هاي اجتماعي The Teenage Inventory of Social Skills) يا (TISS بود.
يافته ها: پژوهش نشان داد که بين مهارت هاي اجتماعي دانش آموزاني که به بازي هاي رايانه اي اعتياد دارند با دانش آموزان عادي به طور کلي از نظر آماري تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين نتايج به دست آمده نشان داد که دانش آموزان عادي نسبت به دانش آموزاني که به بازي هاي رايانه اي اعتياد دارند از مهارت هاي اجتماعي سطح بالايي برخوردار مي باشند.
نتيجه گيري: همان گونه که نتايج پژوهش حاضر نشان داد اعتياد به بازي هاي رايانه اي بر کم و کيف مهارت هاي اجتماعي تاثيرگذار است؛ به عبارت ديگر، با افزايش اعتياد به بازي هاي رايانه اي، مهارت هاي اجتماعي کمتر مي شود و افرادي که به بازي هاي رايانه اي اعتياد دارند، از مهارت هاي اجتماعي کمتري برخوردار مي باشند.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 19 نفر )