hrr
اعتیاد و سلامت- شماره 2
اعتیاد و سلامت- شماره 2
تاریخ انتشار : 1388/7/23
لینک PDF : 1موجود نیست
شماره : 2
توضیحات :
مقده: با توجه به ترس بيماران معتاد به مواد مخدر از علايم خماري و نيز هزينه هاي درماني بازگيري و اهميت آن در تصميم گيري براي ترک مواد مخدر، شناخت و تاثير شيوه هاي مختلف ترک مي تواند کمک کننده باشد. در اين مطالعه، دو روش سم زدايي با کلونيدين و کلونيدين با نالترکسون (سم زدايي سريع) از نظر علايم و نشانه هاي بازگيري مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: در اين کار آزمايي باليني (Clinical Trials)، شرکت کنندگان در مطالعه افرادي بودند که به منظور ترک مواد مخدر به بيمارستان شهيد بهشتي مراجعه کرده، به صورت تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. جور کردن گروهي (Group matching) با توجه به معيارهاي ورود و خروج انجام شد. در اين مطالعه، پرسشنامه دموگرافيک که شامل چگونگي و انواع مصرف نيز بود و پرسشنامه علايم و نشانه هاي بازگيري مواد اپيوئيدي مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: بي قراري، استفراغ، احساس ناخوشي، کاهش فشار خون دياستوليک به صورت معني داري در گروه سم زدايي با روش سريع بيشتر بود؛ ولي با توجه به اين که اين متغيرها زمينه اي بودند، پس از ارزيابي با آزمون همبستگي Spearman فقط در مورد اشک ريزش (Lacrimation) رابطه معني دار وجود داشت. وسوسه مصرف مواد در مصرف کنندگان شديدتر مواد مخدر در روش سم زدايي سريع کمتر بود؛ به هر صورت کساني که مقدار مصرف زيادتري داشتند و با روش سريع سم زدايي شدند، وسوسه کمتري براي مصرف مواد داشتند.
نتيجه گيري: سم زدايي سريع با توجه به کاهش اشتياق به مصرف مواد و کمتر شدن طول مدت بستري مي تواند به عنوان خط اول درمان در معتاداني که مصرف زياد دارند، مفيد و مقرون به صرفه باشد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )