برای دیدن تمام صفحه اخبار به صورت عکس، روی آنها کلیک کنید. ::                               
hrr
ارمغان دانش- شماره 2 (پی در پی 68)
ارمغان دانش- شماره 2 (پی در پی 68)
تاریخ انتشار : 1391/3/22
لینک PDF : 1موجود نیست
شماره : 2
توضیحات :
زمينه و هدف: لوله هاي تراشه به منظور تامين مسيري از ميان راه هوايي فوقاني طراحي شده اند. هدف اين مطالعه مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله بود.
روش بررسي: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي 200 کودک 6-4 ساله در دو گروه مداخله و کنترل کانديد عمل جراحي الکتيو انجام شد. پس از القاي بيهوشي به يک روش ثابت، راه هوايي در گروه مداخله با لوله تراشه کافدار و در گروه کنترل با لوله تراشه بدون کاف باز شد. پس از خاتمه جراحي و برگشت از داروهاي بيهوشي لوله تراشه بيماران خارج مي شد. تعداد دفعات تعويض لوله تراشه و وجود استريدور 1 و 5 دقيقه بعد از اکستوباسيون بررسي شدند. همچنين متغيرهاي هموديناميک، اشباع اکسيژن خون شرياني و
تعداد تنفس نيز بررسي شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي دانشجويي، مجذور کاي و فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: سن متوسط کودکان در گروه مداخله 59 ماه و در گروه کنترل 61 ماه بود. استريدور پس از اکستوباسيون در گروه کنترل
2.9 درصد و در گروه مداخله 9.2 درصد بود (p>0.05). نسبت تعويض لوله تراشه در گروه کنترل 10.9 درصد و در گروه مداخله 7.1 درصد بود (p>0.05).
نتيجه گيري: استفاده از لوله تراشه کافدار در کودکان 4 تا 6 ساله هيچ گونه تاثيري بر متغيرهاي هموديناميک، ميزان اشباع اکسيژن خون شرياني، تعداد تنفس و استريدور نداشت و در نتيجه آسيب راه هوايي که منجر به تغيير در اين متغيرها شود، وجود ندارد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.2/10 (تعداد آرا 34 نفر )