حسین قره داغی
نام و نام خانوادگی : حسین قره داغی
سمت : ریاست دانشکاه
سوابق تحصیلی : دکترای علوم مرتع
سوابق شغلی : - مدیر گروه منابع طبیعی واحد ارسنجان 1385-1382
- معاون پژوهشی واحد ارسنجان 1388-1385
- معاون آموزشی واحد ارسنجان
- مدیر مسئول مجله اکوفیزیولوژی گیاهی 1393-1388
1389 تاکنون


انتشارات علمي:
 
 
الف: تاليف كتاب
  1. قره‌داغي، حسين و تقي ميرحاجي(1382) تيپهاي گياهي منطقه كرج، انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
 
 
 
ب: طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته:
 
شماره عنوان طرح پژوهشی مجری طرح تاریخ شروع تاریخ پایان شماره نامه و مرجع تصویب کننده طرح وضعیت طرح
1 بررسي مناطق شور و گياهان شور پسند ارسنجان حسين قره داغي 1/6/88 31/3/89 9657/7778/33
منطقه
پايان يافته
2 بررسي تاثير قرق بر تركيب پوشش گياهي مراتع منطقه استپي نيريزد حسين قره داغي 1/7/84 29/12/84 9226 منطقه پايان يافته
3 بررسي تغييرات هيدراتهاي كربن محلول در طول فصل رويش در برخي از گونه هاي غالب مرتعي منطقه استپي كشور حسين قره داغي 1/1/83 29/12/83 17924 منطقه پايان يافته
4 بررسي تاثير تيمارها، شدت چرا،ي دام بر ميزان ذخاير هيدراتهاي كربن محلول در گونه خوشخوراكsalsola orientalhs حسين قره داغي 1/7/86 1/7/87 2054/894/33
منطقه
پايان يافته
5 مطالعه فنولوژي چند گونه هاي غالب بخشي از مراتع مناطق استپي كشور(مطالعه موردي ايستگاه تحقيقات مرتع و دام نير يزد) حسين قره داغي 1/1/84 31/6/84 9225 واحد پايان يافته
6 تعيين الگوي بهينه بهره برداري با تاكيد بر اثرات زيست محيطي مصرف كود شيميايي در استان فارس حسين قره داغي 10/6/88 10/11/89 187409/73 سازمان پايان يافته
7 برآورد ارزش اقتصادی حاصل از حفاظت از مراتع در استان فارس: کاربرد روش ارزش گذاری مشروط حسين قره داغي 1/02/90 1/02/92 سازمان پايان يافته
 
 
 
 
 
 
 
ج: چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي داخل
 
1- قره‌داغي، حسين( 1377) مقايسه تركيب پوشش گياهي اراضي تحت چراي دام با قرق در مراتع استپي رودشور، مجله علمي – ترويجي جنگل و مرتع، دوره43، شماره 43، ص:34-28.
2-قره‌داغي، حسين( 1378) كاربرد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در برنامه‌ريزي مديريت چرا در ايستگاه تحقيقات مراتع مارگون، ياسوج، مجله علمي – پژوهشي پژوهش و سازندگي، شماره 45، ص 68.
3-قره داغي، حسين و بهرام پيماني فرد(1380) كاربرد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در مديريت مراتع(مطالعه موردي:ايستگاه تحقيقات مرتع و دام مارگون- ياسوج)، مجله علمي – پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان،شماره3، دوره 8، ص:27-59.
4- قره داغی، حسین(1381) تعیین روش مناسب استخراج هیدراتهای کربن محلول و اهمیت آنها در نباتات مرتعی، فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 8، ص:22.
5- قره‌داغي، حسين( 1385) بررسي تغييرات فصلي ذخاير هيدراتهاي كربن محلول در گونه‌هاي غالب مراتع مناطق خشك و نيمه‌خشك، مجله علمي – ترويجي خشكي و خشكسالي، زمستان 1384.
6- قره‌داغي، حسين، حسين ارزاني، حسن ابراهيم زاده معبود، محمدرضا قنادها و ناصر باغستاني ميبدي( 1386) بررسي تغييرات فصلي ذخاير هيدراتهاي كربن محلول در سه گونه گرامينه چندساله و مرغوب مراتع منطقه پلور، فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، دوره 14، شماره1(پياپي26)ص:19-32.
7- قره داغی، حسِن(1387) بررسي تغييرات فصلي ذخاير هيدراتهاي كربن محلول(TNC) در دو گونه چندساله و مرغوب مراتع منطقه پارک غزال تهران، مجله علمي – پژوهشي علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شماره پایی1388.
8- حسيني، سيدمحمود، حسين قره داغي (1389) ارزيابي و تهيه نقشه شدت بابان زايي با استفاده از مدل مدالوس تغيير يافته(مطالعه موردي: سيستان). مجله علمي پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهي، سال2، شماره6، ص: 86.
9-  فريدوني، محسن، بهرام اميري، حسين قره داغي و عاليه كشاورز(1391) بررسي تغييرات كيفيت علوفه گونه Prangos ferulacea   در مراحل مختلف فنولوژي در دو رويشگاه سپيدان و كزرون استان فارس، مجله علمي پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهي، سال 4، شماره 2.
10- قره‌داغي، حسين و حميد محمدي(1392) اسفاده از ابزار قيمت در مديريت تقاضاي آب كشاورزي با تاكيد بر مسائل زيست‌محيطي(مطالعه موردي: استان فارس). فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، سال 15، شماره 1، ص: 77-65.
11- ساعدي، كاظم، عادل سپهري، محمد پسرك لي، حسين قره داغي و رضا عزيزي نژاد( 1393) تاثير شدت برداشت و چراي مداوم بر قطر يقه ، تاج پوشش و ارتفاع دو گونه Bromus tomentellus  و Ferula haussknekhtti (مطالعه موردی: مراتع سارال استان كردستان، فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 56، ص: 529-518.
12- ساعدي، كاظم، عادل سپهري، محمد پسرك لي، حسين قره داغي و عادل سي و سه مرده(1394) اثر چراي دام و مراحل فنولوژي بر ذخاير كربوهيدرات محلول و ازت در سه گونه مهم مرتعي Bromus timentellus، Cephalaria kotschyi و Ferula houssknekhtii در مراتع زردوان سارال کردستان، فصلنامه علمي پژوهشي مرتع و آبخيزداري، سال 68، شماره 3، ص: 516-499.
13- قره داغي، حسين، صاحبه منبت و سيد حميد حبيبيان(1394) بررسي تغييرات كيفيت علوفه سه گونه مهم مرتعي در مراحل مختلف فنولوژي(مطالعه موردي مراتع منطقه چشمه  انجير فارس)، مجله علمي پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهي، سال7، شماره 22، ص:314-303.
14- امیری، بهرام، ناهد تکین، حسین قره داغی و بهروز رسولی(1395) سیلوی ترکیبی از هالوکنموم(Halicnemum strobilaceum) ، کهور(Prosopis juliflora) و یونجه برای تامین علوفه دام در مناطق خشک، فسلنامه علمی پژوهشی مرتع و آبخیزداری، سال 69، شماره 2، ص: 352-339.
15- فرخی، رضا و حسین قره داغی(1396) بررسی برخی از ویژگی های بوم شناسی فردی گونه قیچ(Zygophillum atriplicoides)  در شمال استان فارس(مطالعه موردی: مراتع شهرستان آباده). مجله علمی و پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی.
 
 
 
د: چاپ مقاله در مجلات علمي پژوهشي خارجي
 
1.Khoshkhahad, A., S. H. Habibian and H. Gharedaghi. 2012. Evaluation of appropriate rangeland indicators in rangeland health of Fars province, Iran. Jou. of Elixir Agriculture, No. 45: 7631-7636.
2. Sivandi, A. and H. gharehdaghi. 2013. Performance evaluation of some meteorological drought indices in south of Khuzestan province and zoning it using geograghic information system(GIS).Indian Journal of Foundamental and Applied Life Sciences, vol 4m S(3), Pp: 730-738.
3. Gharedaghi, H. and  H. mohammadi. 2014. Economic Value of Conservation Pstureland in Southern Iran. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences(JAEBS), Vol. 4, No. 1.
 
 
 
 
 
ر: ارائه مقاله در همايشهاي علمي
 
1- قره‌داغي، حسين(1379) تهيه مدل برنامه‌ريزي مديريت، اصلاح و احياء مراتع با استفاده از GIS، همايش ملي ژئوماتيك: سازمان نقشه‌برداري كشور: تهران.
2- قره‌داغي، حسين(1380) تعيين روش مناسب استخراج كربوهيدراتهاي محلول و اهميت آنها در نباتات مرتعي، اولين همايش ملي تحقيقات مديريت دام و مرتع: سمنان.
3- قره‌داغي، حسين (1381) بررسي تغييرات فصلي ذخاير هيدراتهاي كربن محلول در گونه‌‌هاي غالب مرتعي منطقه پلور، هفتمين همايش ملي كشاورزي و منابع‌طبيعي: دانشگاه گيلان.
4- قره‌داغي، حسين (1383) بررسي تغييرات فصلي ذخاير هيدراتهاي كربن محلول در گونه‌‌هاي غالب مراتع استپي، سومين همايش ملي مرتع و مرتعداري: دانشكده منابع‌طبيعي دانشگاه تهران.
5- قره‌داغي، حسين (1384) مقايسه محل و ميزان ذخاير كربوهيدراتهاي محلول در فرمهاي مختلف رويشي در مراحل مختلف فنولوژيك، گردهمايي ملي ارائه طرحهاي تحقيقاتي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
6- قره‌داغي، حسين (1385) شناخت مناطق اكولوژيك كشور، پوشش گياهي منطقه ساوه، گردهمايي ملي ارائه طرحهاي تحقيقاتي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
7- قره‌داغي، حسين (1386)بررسی تاثیر تیمارهای شدت چرای دام بر میزان ذخایر هیدراتهای کربن محلول در گونه خوشخوراک Salsola rigida،همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، اسفندماه 1386.
8- قره‌داغي، حسين (1387) بررسی تاثیر قرق بر ترکیب پوشش مراتع منطقه استپی نیر یزد ،همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، اسفندماه 1387.
9- قره‌داغي، حسين (1387) مطالعه فنولوژی گونه های غالب مراتع منطقه استپی نیر یزد ،همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، اسفندماه 1387.
10- قره‌داغي، حسين و سمیه مرادیان(1387) بررسی زنده مانی و بنیه بذر چند گونه مرتعی در مرحله جوانه زنی ،همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، اسفندماه 1387.
11- قره‌داغي، حسين و سمیه مرادیان (1387) بررسی مقاومت به شوری و خشکی چند گونه مرتعی در مرحله جوانه زنی، همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، اسفندماه 1387.
12- زاهدی، آرزو- مهدی مدن دوست و حسين قره‌داغي (1378) ارزیابی اثرات چهار تراکم مختلف گیاه چاودار در کشت همراه یونجه بر عملکرد علوفه و چند شاخص رشد، همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، اسفندماه 1387.
13- محمدی، حمید و حسين قره‌داغي (1388) بررسی اثرات کاهش مخارج دولت براساس اجرای اصل 44 قانون اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی در راستای سند چشم انداز: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، شیراز: نهمین همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404.
14- قره‌داغي، حسين و احمد حجتي(1390) بررسي و شناسايي هالوفيتهاي مناطق خشك درياچه آباده طشك (مطالعه موردي: شهرستان ارسنجان، همايش ملي كمبود آب و تنش خشكي در زراعت، 4-5 اسفند 1390.
15- دارابي، مراد، حسين قره داغي و مسعود نجابت(1391) تعيين صرفه اقتصادي ناشي از تاثير پروژه هاي آبخيزداري بر منابع توليد( مطالعه موردي: حوزه آبخيز خرمبيد از سرشاخه هاي سد سيوند فارس)، خرم‌آباد: هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران( راهكارهاي اجرايي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز)، دانشگاه لرستان.
16- دارابي، مراد، حسين قره داغي و مسعود نجابت(1391) ارزيابي فني و آسيب‌شناسي پروژه هاي آبخيزداري( مطالعه موردي: حوزه آبخيز شهري خرمبيد از سرشاخه هاي سد سيوند فارس)، خرم‌آباد: هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران( راهكارهاي اجرايي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز)، دانشگاه لرستان.
17- دارابي، مراد، حسين قره داغي و مسعود نجابت(1389) ارزيابي اثرات پروژه هاي آبخيزداري بر كنترل سيلاب و مسائل اقتصادي و اجنماعي حوزه آبخيز خرمي از سرشاخه هاي سد سيوند در استان فارس. نور: ششمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، دانشگاه تربيت مدرس.
18- دارابي، مراد، حسين قره داغي و مسعود نجابت(1391) ارزیابی اثرات پروژه های آبخیزداری برکاهش سیلاب  خروجی از شبکه هیدروگرافی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز خرمبید از سرشاخه سد سیوند فارس)، خرم‌آباد: هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران( راهكارهاي اجرايي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز)، دانشگاه لرستان.
19- حيدري، كلثوم، حسين قره داغي، گرشاسب صالحي، علي جواهري و محمد صالحي( 1391) معادله برآورد توليد واقعي با استفاده از روش نمونه گيري مضاعف در استان فارس، بروجرد: پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد.
20- قره داغي، حسين، كلثوم حيدري، گرشاسب صالحي و محمد صالحي( 1391) تاثير اجراي طرحهاي مرتعداري در جلوگيري از فرسايش در استان فارس، بروجرد: پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد.
21- صالحي، گرشاسب، كلثوم حيدري، علي جواهري و حسين قره داغي( 1391) معادله برآورد تغييرات علوفه ناشي از نوسان بارش در استان فارس، بروجرد: پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد.
22- حيدري، كلثوم، گرشاسب صالحي، علي جواهري، محمد صالحي و حسين قره داغي( 1391) بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت مراتع استان فارس با استفاده از نرم افزار مميزي مراتع، بروجرد: پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد.
23- جواهري شيرازي، محمدعلي، حسين قره داغي و سيد مرتضي مرتضوي جهرمي(1392) بررسی تأثیرکاشت کهورآمریکایی (Prosopis juliflora)  بر برخی از خصوصیات خاک در منطقه غرب کرخه اهواز، اولين همايش بين المللي ريزگردها، مديريت عوامل و پيامدها، 24 تا 26 ارديبهشت 1392، دانشگاه لرستان.
24- شهوند نجيبي، احسان، حسين قره داغي، مجيد شبان(1391) ارزيابي عملكرد پروژه هاي آبخيزداري به روش كمي و كيفي(مطالعه موردي: حوزه آبخيز طشك- بختگان، زيرحوزه سرپنيران)، هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشگاه لرستان.
25- ابراهيمي، علي، سيد محمدجعفر ناظم‌السادات و حسين قره داغي(1392) بررسي نوسانها پوشش خودرو و زراعي شهرستان ارسنجان در سالهاي 2010 و 2011  ميلادي با استفاده از نمايه EVI، دومين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا، 18 تا 19 ارديبهشت 1392، كرمان.
26- ابراهيمي، علي، سيد محمدجعفر ناظم‌السادات و حسين قره داغي(1392) بررسي نوسانها پوشش خودرو و زراعي شهرستان ارسنجان در سالهاي 2010 و 2011  ميلادي با استفاده از نمايه NDVI، اولين همايش ملي پيشگيري و مبارزه با فرسايش خاك، دانشگاه لرستان.
27- جلیلی، فرهام، حسین قره داغی و محمد فرجی(1393) واکنش ویژگیهای شیمیایی خاک ایستگاه آبدهگاه باشت نسبت به پخش سیلاب(مطالعه موردی: استان کهکیلویه و بویراحمد)، اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران: 27 اردیبهشت.
28- جلیلی، فرهام، حسین قره داغی و محمد فرجی(1393) پاسخ خصوصیات فیزیکی خاک نسبت به پخش سیلاب در ایستگاه آبدهگاه باشت (مطالعه موردی: استان کهکیلویه و بویراحمد)، اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران: 27 اردیبهشت.
29- جلیلی، فرهام، حسین قره داغی و محمد فرجی(1393) اثر پخش سیلاب بر خصوصیات پوشش گیاهی ایستگاه آبدهگاه باشت نسبت به پخش سیلاب(مطالعه موردی: استان کهکیلویه و بویراحمد)، اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران: 27 اردیبهشت.
30- قره داغی، حسین و کلثوم حیدری(1394)  بررسی تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر وضعیت مراتع استان فارس، ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری، 16 تا 19 شهریور 1394، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
31- قره داغی، حسین، صاحبه منبت و سید حمید حبیبیان(1394)  بررسي تغييرات كيفيت علوفه سه گونه مهم مرتعي در مراحل مختلف فنولوژي(مطالعه موردي مراتع منطقه چشمه  انجير فارس)، ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری، 16 تا 19 شهریور 1394، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
32- قره داغی، حسین، رضا فرخی، زینب فرخی و کلثوم حیدری(1398) بررسی ارزش غذایی و کیفیت علوفه گونه قیچ(Zygophyllum atriplicoides) در مراتع زاگرس(مطالعه موردی: مراتع شهرستان آباده). دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس، شهریور 1398 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد.
 
 Gharehdaghy80@gmail.com
 
 
 
 Center / Department
Rangeland and watershed management education group, Islamic azad university of Arsanjan branch (www.iaua@ac.ir), Fars province, Iran        
Tel: 09125628443
 
Education:
Ph.D. Rangeland sciences, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Tehran, Iran, 2006
M.Sc. Range management, Tarbiat Modarres University (TMU), Tehran, Iran, 1998
B.Sc. Rangeland and watershed management, Islamic Azad University of Meibod branch (IAUA), Yazd province, Iran, 1995
 
Awards / Honors:
- First Ph.D. Student of Islamic Azad University of Science and Research Branch, Tehran, Iran, 2006
- First M.Sc. Student of Tarbiat Modarres University (TMU), Tehran, Iran, 1998
- First B.Sc. Student of Islamic azad university of Meibod branch (IAUA), Yazd province, Iran, 1995
 
Research interests:
- Rangeland plants physiology (Carbohydrates reserves changes in rangeland plants)
- Rangeland management planning (Application of GIS in Rangeland management)
- Grazing management planning
 
Teaching experience / Interests:
17 years experience in teaching courses for B.Sc. students:
- Rangeland ecology
- Range management
- Range development and improvement
- Agroforestry
- Animal and rangeland relationship
 
10 years experience in teaching courses for M.Sc. students:
-Research method
-Socio-economic problems in watershed management
- Reclamation of arid and semiaridlands
 
 
Theses:
Gharehdaghy, H. 1998. Application of GIS in rangeland management planning Margoon rangeland research station. M.Sc. thesis. Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
Gharehdaghy, H. 2006. The role of total nonstructural carbohydrates of range plants in planning of rangelands grazing management. Ph.D.thesis. Islamic Azad University of Science and Research Branch, Tehran, Iran.

 

 


 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 20 نفر )