بهرام امیری
نام و نام خانوادگی : بهرام امیری
پست الکترونیک : b.amiri@iauf.ac.ir
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : کارشناسی از دانشگاه تهران در سال 1379، رتبه 3 دوران تحصیل
کارشناس ارشد رشته بیابانزدایی از دانشگاه تهران در سال 1382، رتبه 5 کنکور ارشد کشوری
دکتری رشته مرتعداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – سال 1389
سوابق شغلی : عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1392
عضو کمیته منتخب دانشگاه از سال 1392
مدیر گروه بخش کشاورزی از سال 1393
عضو شورای آموزشی دانشگاه از سال 1393
تدریس در سطح کارشناسی – کارشناسی ارشد - دکتری
سوابق پژوهشی:
طرح های پژوهشی اجرا شده در دانشگاه آزاد اسلامی
1.  تعیین ارزش غذایی دو گونه شورپسند  Atriplex leucocladaو Salsola rigida در مراحل مختلف فنولوژیکی به عنوان منابع جدید علوفه- مجری طرح
2. اندازه گیری قابلیت هضم دوگونه مرتعی (Phloem pratensis وPaspalum dilitatum) به روشهای تولید گاز و کیسه نایلونی- همکار طرح
3.  بررسی امکان معرفی منابع جدید علوفه ای از طریق ترکیب و سیلو کردن گونه­هایی با ارزش غذایی متفاوت- مجری طرح
 
 مقالات علمي چاپ شده:
1.      Investigation of humus changes in different layers of soil, Zehtabian-Amiri-Sourian, Journal of BIABAN, vol 11(1), 2006.
2.      Effect of salinity on growth, ion content and water status of glasswort (Salicornia herbacea L.), B. Amiri , M. H. Assareh, M. Jafari , B. Rasuoli , H. Arzani , A. A. Jafari-  Caspian J. Env. Sci. 2010, Vol. 8 No.1 pp. 79~87.
3.      The Effect of Two Salts Nacl and Na2SO4 on Germination and initial Growth phase in Halostachys. Caspica , 2010, Assareh. M. H., Rasouli. B., Amiri. B., Journal of  DESERT.15: 119-125.
4.      Effect of NaCl and Na2SO4 on osmotic potential, water relations and ions changes of Alhagi persarum L. 2011, Bahram Amiri, Behrouz Rasouli , Mohammad H. Assareh , Mohammad Jafari , Journal of Food, A griculture & Environment. 9(2) :253-256.
5.      Determination Nutritional Value and Digestibility of Three Rangeland Plants of Through Chemical Method and in Situ (Nylon Bags) Techniques, 2012, Hamid Reza Gharehshekhlou,Behrouz Rasouli,Ali Ahmad Ghotbi and Bahram Amiri. International Journal of Animal and Veterinary Advances 4(2): 151-156, 2012.
6.      Forage Quality Analysis of Dactylic glomerata, Onobrychis sativa and Setaria galauca in North of Iran by Different Methods. 2012. Hamid Reza Gharehshekhlou, Behrouz Rasouli, Ali Ahmad Ghotbi and Bahram Amiri. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(13): 1962-1966, 2012
7.      Influence of Climate Changes and Geological Features on Water table Changes in Ghir Plain, Iran, 2013. A. Naseri Ghiri, F. Aref, B Amiri, A. Khosropour, R. Naseri Ghiri, New York Science Journal 2013;6(1). http://www.sciencepub.net/newyork. p 39-49.
8.      Investigation of different methods of biological Ema (effective microorganism active) use on quality and quantity production and water use efficiency in two cultivars of corn. 2013. M. Tavanaee. B. Amiri and S. Zare. Elixir Agriculture 64 (2013) 19080-19082. Available online at www.elixirpublishers.com.
9.      Effects of application chicken fertilizer on cultivar golden and delicious apple trees one years old, Sakokakeh zadeh, Bahram amiri, Diakokakeh zadeh, kamal kakemami. 2013, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 6-20/1399-1402.
10.  Vegetative growth of apple tree as affected by irrigation frequency and chicken manure rate, Sako Kakehzadeh, Shahram Sharafzadeh, Bahram Amiri. International Journal of Biosciences, http://www.innspub.net , Vol. 4, No. 2, p. 120-124, 2014.
11.  Forage Potential of Intercropping Barley with Alfalfa under Agrohumic Fertilizer, Somayeh Kholghi, Bahram Amiri, Sajjad Zare, Elixir Agriculture 69 (2014) 23434-23436, Agriculture Available online at www.elixirpublishers.com (Elixir International Journal).
12.  Nutritive value assessment of tree range plants by chemical and invitro gas production techniques, 2014, Hamid Reza Gharehshekhlou, Behrouz Rasouli, Ali Ahmad Ghotbi and Bahram Amiri. African journal of agricultural research, vol 9(24): 1849-1854.
13.  Effects of Salinity on Ion Exchanges in Halocnemum strobilaceum and Halostachys caspica, 2015, B. Amiri, B. Rasouli. J. of Range. Sci., Vol. 5(1): 72- 82
1.        بررسي سيستم هاي چراي تناوبي در مراتع مجله علمي تخصصي تاغ دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران شماره سوم 1381
2.       آبشويي راه حلي براي رفع مشکل شوري مجله علمي تخصصي تاغ دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران شماره چهارم 1381
3.      بررسي تغيير شوري در ارضي مختلف در شهرستان خدابنده، زهتابيان- اميري، مجله علمي پژوهشي مرکز تحقيقات بين المللي همزيستي با کوير بيابان، 9(1)، 1383.
4.  بررسي تاثير عمليات کشاورزي (ديمکاري ) در تخريب زمين در ارضي استان زنجان، زهتابيان- اميري- جعفري، مجله منابع طبيعي ايران، 58(1)، 1384.
5.  بررسي تغييرات عناصر غذايي خاک با تاکيد بر N-P-K   در سيستم ها مختلف کشاورزي، زهتابيان- اميري، مجله پژوهش و سازندگي، جلد 64- شماره 3، 1385.
6.  بررسی صنوبر کاریهای انجام شده دو رویشگاه تنیان و حفظ آباد در استان گیلان- فصلنامه علمی تخصصی علوم زیستی سال اول-شماره 1- تابستان 1386
7.      بررسي تاثير کشت Atriplex canescencs توام با ذخيره نزولات جوي  بر روي برخي از خصوصيات خاک و گياه، بهروز رسولي، محمد جعفري، بهرام اميري، مجله پژوهش سازندگي، شماره 80، پاييز 1387.
8.  بررسي لغزش در اراضي جنگلي گيلان و ارائة تابع تشخيص لغزش در سازند و بهره برداري جنگل، کاظمي طالکويي، اميري، رسولي، رفعتي، مجلة محيط شناسي ،سال سي و چهارم،شماره 46 تابستان 87،صفحة 46-39.
9.     شناخت روابط خاک و گياه و تاثيرات کشت گياه بر روی خاک (مطالعه موردي : گياه شور گز در قم)- فصلنامه پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان - زمستان 88.
10. تعیین ارزش غذایی گونه شورپسند Halostachys Caspica در مراحل فنولوژیکی و در سه رویشگاه مختلف ،1390،  فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات مرتع و بیابان، 18 (1)، 32-41.
11.   بررسي  تاثیر دو نمک  NaCl و  Na2So4 در مراحل جوانه زنی و گیاهچه مقاومت گونه  rosmarinus Seidlitzia  ، 1390، رسولی، امیری، جعفری، عصاره،  فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات مرتع و بیابان، زمستان 1390. (4)18: 505-515.
12.   بررسي مقاومت گونه  Salicornia herbacea  و  Alhagi persarum به دو نمک  NaCl و  Na2So4 در مراحل جوانه زنی و گیاهچه- بهرام امیری و بهروز رسولی،  فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات مرتع و بیابان، تابستان 1391. 19(2):233-243.
13.   اندازه گیری قابلیت هضم دوگونه مرتعی (Phloem pratensis وPaspalum dilitatum) به روشهای تولید گاز و کیسه نایلونی، بهروز رسولی و  بهرام امیری، مجله علمی و پزوهشی مرتع. 1391، 6  (3):228-236.
14. برررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه استان فارس .محسن فریدونی، بهرام امیری، خسین قره داغی، عالیه کشاورز. نشريه   علمی پژوهشی اكوفيزيولوژي گياهي  دانشگاه ازاد ارسنجان- شماره2 پاییز و زمستان 1391- ص 87-96.
15.   بررسی کارایی روش سلامت مرتع برای تعیین وضعیت مراتع شهرستان سپیدان، 1393 بهرام امیری ، هدی رستمی،  سید حمید حبیبیان،  بهروز رسولی، نشریه علمی پژوهشی مرتع، سال 8- شماره4- زمستان 93- ص374-387.
 
همايشها:
1.Approach of land erosion in different management systems, Zehtabian, jafari, Amiri, 6th international symposium on plant –soil interactions at low Ph, Sendai, Japan, 2004.
2.Investigation Nutritive Value of Halophyte Plants, Salicornia herbacea and Alhagi persarum, in Different Growth Stages- B. Amiri Chomboli ,B. Rasouli , 9th International conference on halophillic microorganisms, Beijing, china,29 june – 3 july 2010,
3.Investigation Nutritive Value of Halophyte Plant Halocnemum strobilaceum   in three Different Growth Stages in three Different Sites, B. Rasuoli , B. Amiri Chomboli- 9th International conference on halophillic microorganisms, Beijing, china, 29 june – 3 july 2010.
4.glasswort (Salicornia herbacea L.) responses to salinity Effect, B. Amiri ,  and B. Rasuoli , ICPEP, forth international conferences on plants & environmental pollution, 8-11 december, 2010, Luknow, India.
5.How does the root of Salicornia herbacea response to salinity in comparison to the shoot?, Bahram Amiri & Behrouz Rasouli , International Conference on Biotechnology and Environment Management Singapore, 16-18 September - ICBEM 2011, ISI index.
6.Effects of salt stress on ion accumulation in root and shoot of Alhagi persarum , Behrouz Rasouli & Bahram Amiri, International Conference on Biotechnology and Environment Management Singapore, 16-18 September - ICBEM 2011, ISI index.
7.How do ranchers manage their domestic animals in Iran at drought years?, B. Rasuoli & B. Amiri, Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011), 26-29 July, Nakhon Ratchsima, Thailand.
8.Investigation of common rangelands management in Iran”, B. Amiri &B. Rasuoli, Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011), 26-29 July, Nakhon Ratchsima, Thailand.
9.Assessment of Ground Water Quality Using Geographic information system in Parsian Plain, K.Ordookhani, B.Amiri and A.Saravani, International Conference on Environment, Agriculture and Food Sciences (ICEAFS'2012) August 11-12, 2012 Phuket (Thailand).
10.  تالاب بين المللي و پارک ملي بوجاق ، مشکلات و راه حل ها ، اولين سمينار تالاب هاي استان گيلان ، پاييز 1385.
11.  سوسن چلچراغ : اثر ملي طبيعي ايران ، ويژگيهاي  رويشگاه  و راههاي حفاظت آن، اميري- کاظمي، همايش سراسري علمي و پژوهشي  علوم کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد رودهن، 1385.
12. مقايسه دو روش اصلاح جنگلهاي نيمه مخرويه از طريق برداشت لکه اي- اولین همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوب دریای خزر- دانشگاه آزاد اسلامی نور با همکاری دانشگاه آزاد چالوس و نوشهر- اسفند 1386.
13.بررسي امکان ارائه مدل آماري به منظوربرآورد توليد دردو گونه بوته اي، اميري- مختاري- رسولي، اولين همايش منطقه اي کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد فيروز آباد، 1386.
14. بررسي نقش ديم کاري در تخريب اراضي شيب دار، اميري- رسولي، اولين همايش منطقه اي کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد فيروز آباد، 1386.
15.بررسي تحليلي چالشهاي مديريتي در مراتع استان گيلان به عنوان ابزاري براي نگرشي نو در مديريت مراتع ، رسولي ، اميري، اولين همايش ملي فن آوري هاي نوين در کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، اسفند 1387.
16. بررسي و مقايسه ساختار قطعات صنوبرکاري در مناطق صومعه سرا و تالش، اميري- کاظمي- رسولي، همايش ملي صنوبر، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور- تهران، 1387.
17.بررسي نقش پرژه هاي ذخيره نزولات در  ارتباط خاک  و گياه ( کشت Atriplex canescens همراه با کنتور فارو)،  رسولي، اميري چمبلي،همايش ملي آب، خاک، گياه و مکانيزاسيون کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، اسفندماه 1388.
18.بررسی امکان استفاده از گیاهان شورپسند به عنوان راهکاری برای تامین علوفه دام(مطالعه موردی Halostachys. Caspica)، اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، 12 الی 14 اسفند 1388، دانشگاه زابل
19. بررسي تاثير دو نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه زني و رشد اوليه در گونه  Alhagi persarum- اميري ، رسولي - چهارمين همايش ملي انجمن مرتعداري ايران- تهران-آبان 1388
20. بررسي تاثير دو نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه زني و رشد اوليه در گونه  Seidlitzia rosmarinus- رسولي ، اميري - چهارمين همايش ملي انجمن مرتعداري ايران- تهران-آبان 1388.
21. تعيين ارزش غذايي گونه شورپسند Seidlitzia rosmarinus   در مراحل مختلف فنولوژيکي در سه رويشگاه متفاوت - رسولي ، اميري- چهارمين همايش ملي انجمن مرتعداري ايران- تهران-آبان 1388 .
22.      اکوتوريسم راه حلي براي استفاده چند منظوره از منابع طبيعي رسولي، اميري-اولين همايش ملي جنگل و صنايع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامي آستارا ،خرداد 1389.
23.     بررسي همبستگي بين ويژگي هاي شيميايي خاک با عناصر موجود در گياه ساليکورنيا و خارشتر ، اميري، رسولي، اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، دانشگاه کردستان، پاييز 1389.
24.      بررسي مقاومت گونه halocnemum strobilaceum به دو نمک کلريد سديم و سولفات سديم در مراحل جوانه زني و گياهچه، رسولي، اميري، اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، دانشگاه کردستان، پاييز 1389.
25.     تعیین ارزش غذایی دو گونه شورپسند  Atriplex leucocladaو Salsola rigida در مراحل مختلف فنولوژیکی به عنوان منابع جدید علوفه ،  بهرام امیری، بهروز رسولی، همایش ملی مدیریت کشاورزی ، 5 خرداد 1390 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
26.  پهنه بندي خشكسالي اقليمي با استفاده از نرم افزاراطلاعات جغرافيايي(GIS)ودرونيابي  معكوس فاصلهIDW)) و شاخص نمره Z   مطالعه موردي(جنوب استان فارس)، ابراهیم زمانی و بهرام امیری، همایش ملی مدیریت کشاورزی ، 5 خرداد 1390 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
27. بررسی خشکسالی های دشت سیستان با استفاده از شاخص ZSI و SPI و تعیین مناسبترین شاخص. 1391.  بهرام امیری، نبیل علیمرادی، علی فرزادیان، بهروز رسولی. اولین همایش ملی بیابان.26 و 27 خرداد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
28.     اثر تنش شوری بر طول ریشه چه، ساقه چه و بنیه بذر Hedysarum criniferum، 1391، کشاورز، دیانتی، امیری. اولین همایش ملی بیابان.26 و 27 خرداد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
29. اثر تنش شوری بر طول درصد و سرعت جوانه زنی Hedysarum criniferum، 1391، کشاورز، دیانتی، امیری. اولین همایش ملی بیابان.26 و 27 خرداد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
30.ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت پارسیان برای کشاورزی با استفاده از GIS. امیری، سراوانی، فرزادیان، رسولی، اولین همایش ملی بیابان.26 و 27 خرداد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.1391
31.تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گونه Dactylis glomerata به روش شیمیایی و کیسه نایلونی، قطبی، قره شیخلو، رسولی، امیری. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران. 26-28 اردیبهشت 1391. بروجرد.
32.     تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گونه onobrychis sativa به روش شیمیایی و کیسه نایلونی، رسولی، قره شیخلو، قطبی، امیری. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران. 26-28 اردیبهشت 1391. بروجرد.
33.     تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گونه Setaria glauca به روش شیمیایی و کیسه نایلونی، قره شیخلو، رسولی، قطبی، امیری. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران. 26-28 اردیبهشت 1391. بروجرد.
34.     بررسی چگونگی برآورد توجیه اقتصادی طرح های مرتعداری.  امیری و رسولی. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران. 26-28 اردیبهشت 1391. بروجرد.
35.  اثر تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي بذر گونه سولا (Hedysarum coronarium L.)- 1392-کشاورز، دیانتی، امیری، فریدونی، اولين كنفرانس ملي تنش شوري در گياهان و راهكارهاي توسعه كشاورزي در شرايط شور.
36.         پايش و پهنه بندي خشكسالي هاي شمال استان بوشهر با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش در محيط GIS.1392. جمالی، امیری، توکلی راد.  اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
37.  ارزيابي كارايي چند نمايه ي خشكسالي هواشناسي در شمال استان بوشهر با استفاده از سامانه  اطلاعات جغرافيايي(GIS) جمالی، امیری، .  اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
 
 
تحقيقات مورد علاقه:
1-     اكوفيزيولوژي گياهان مرتعي و هالوفیت ها
2-    آناليز و ارزيابي کيفيت علوفه
3-    ارزيابي و پهنه بندی خشکسالي
: bchamiri@gmail.comنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
6/10 (تعداد آرا 1 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها