بهرام امیری
نام و نام خانوادگی : بهرام امیری
پست الکترونیک : b.amiri@iauf.ac.ir
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : کارشناسی از دانشگاه تهران در سال 1379، رتبه 3 دوران تحصیل
کارشناس ارشد رشته بیابانزدایی از دانشگاه تهران در سال 1382، رتبه 5 کنکور ارشد کشوری
دکتری رشته مرتعداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – سال 1389
سوابق شغلی : سوابق اجرایی:
عضو شورای پژوهشی دانشگاه سال 1392-1394 و 1396 تا کنون
عضو کمیته منتخب دانشگاه از سال 1392-1394 و 1396 تا کنون
مدیر گروه بخش کشاورزی از سال 1393 -1395 و 1396 تا کنون
عضو شورای آموزشی دانشگاه از سال 1393-1394

عضویت در انجمن ها:
عضو انجمن مرتعداری ایران
عضو سازمان بسیج اساتید استان فارس
 
سوابق تدريس:
كارشناسي:
 1. آناليز و ارزيابي مرتع
 2. اصلاح و توسعه مراتع
 3. شناسايي گياهان مرتعي1 و 2
 4. رابطه دام و مرتع
 5. کاربرد GIS در منابع طبیعی
كارشناسي ارشد:
 1. روش تحقيق
 2. آشنایی با سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 3. حفاظت و مدیریت پایدار منابع آب و خاک
 4. سامانه های اطلاعات جغرافیایی
 
دکتری:
 1. اکولوژی پوشش گیاهی
 2. روش تحقیق
 

پایان نامه های دکتری  راهنمایی/ مشاوره  شده در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها:
1-مطالعه اثر تنش گرما و تنش خشکی بر گرده افشانی و خصوصیات مرفولوژی و فیزیولوژی و اجزاء عملکرد هیبریدهای جدید ذرت در خوزستان
2-بررسی کود ازت  و نانو کلاته  نیتروژن و تنش خشکی بر گیاه گندم
3-تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد جاسمونیک اسید بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه در منطقه زرین دشت
 
پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها:
پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها:
 1. بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت های آبخیزداری در حوزه آبخیز دشتستان
 2. بررسی اثر تغییر کاربري اراضی بر میزان رواناب در شهرستان فیروزآباد با کمک GIS و RS
 3. بررسی  تغییرات کیفیت علوفه گونه Prangos ferulacea در مراحل رويشي و رويشگاه­هاي مختلف در استان فارس با استفاده از دو روش، شيميايي و مادون قرمز نزدیک(NIR)
 4. بررسی کارایی روش سلامت مرتع برای تعیین وضعیت مراتع شهرستان سپیدان
 5. بررسی کیفیت علوفه سه گونه Alhagi persarum, hordeum vulgare Halocnemum strobilaceum& در ترکیبات مختلف در استان بوشهر با استفاده از روش شيميايي و تولید گاز
 6. ارزیابی کیفیت علوفه سه گونه Medicago sativa, Prosopis iuliflora  ,Halocnemum sterobilaceum در ترکیبات مختلف در استان بوشهر با استفاده از روش شيميايي و تولید گاز
 7. بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه تریتیکاله 
 8. تاثیر سطوح مختلف کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط یونجه و سورگم علوفه ای
 9. بررسی تاثیر مدیریت کود دامی  بر عملکرد واجزاء عملکرد 2 رقم یونجه
 10. بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط یونجه و جو
 11. بررسی تاثیر کود بیولوژیک اگروهیومیک و EMa بر عملکرد کمی وکیفی ذرت
 12. بررسی تاثیر سطوح مختلف کود آگرو هیومیک بر عملکرد و اجزا عملکرد کشت مخلوط یونجه و جو
 13. بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد کمی وکیفی ذرت علوفه ای
 14. بررسی بهترین روش کاربرد ماده بیو لوژیک EMa وتاثیر آن در عملکرد کمی و کیفی و میزان راندمان مصرف آب دو رقم ذرت در شهرستان فیروزآباد       
 15. بررسی اثر تراکم بوته و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی زراعت مخلوط جو و شبدر در کازرون
 16. تأثیر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی 8 رقم جو
 17. اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد 7 رقم جو
 18. بررسی تاثیر فاصله ردیف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط یولاف و نخود
 19. بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن  بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط جو و باقلا
 20. پهنه بندی خشکسالی اقلیمی با استفاده از  تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنوب فارس
 21. ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص ها و پهنه بندی بر اساس بهترین شاخص در محیط GIS در استان هرمزگان
 22. ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص های مختلف و پهنه بندی بر اساس بهترین شاخص در محیط GIS (مطالعه موردی سیستان و بلوچستان)
 23. بررسی خشکسالی و تغییرات مکانی آن با استفاده از روش های زمین آمار در شمال استان بوشهر در محیط GIS  
 24. ارزیابی و پهنه بندی گستره خشکسالی در جنوب استان بوشهر و ارتباط آن با تغییرات عمق آب های زیرزمینی
 25. بررسی خشکسالی های اخیر و  تأثیر آن در افت منابع آب زیر زمینی منطقه زهک
 26. تعیین مناسب ترین شاخص ارزیابی شدت خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی آن در محیط GIS با استفاده از روش های IDW و Kriging ( مطالعه موردی: شرق کرمانشاه)
 27. ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک GIS در دشت پارسیان
 
پایان نامه های کارشناسی ارشد مشاوره شده در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها:
 1. اثر تیمار­های مختلف شوری بر روی برخی پارامتر­های فیزیولوژیکی و کیفیت علوفه Hedysarum coronarium  و Hedysarum criniferum
 1. تاثیر بکارگیری فاصلاب شهری بر صفات خاک و گیاه ماشک علوفه ای
 2.    تاثیر بکارگیری فاضلاب شهری بر روی گیاه لوبیا
 3.    بررسي تاثير روشهاي مختلف كاربرد ماده بيولوژك Ema بر روي عملكرد و راندمان مصرف آب دو رقم ذرت
 4. پهنه بندی خشکسالی با GIS و تاثیر آن بر تغییرات کیفیت آب زیر زمینی دشت  بوانات
 5. مطالعه پهنه بندی خشکسالی با GIS و ارتباط خشکسالی های اخیر بر کیفیت آب زیر زمینی میمند
 6. مطالعه پهنه بندی خشکسالی با GIS و ارتباط خشکسالی های اخیر بر کیفیت آب زیر زمینی میمند
 7. پهنه بندی فیزیکو شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت ارسنجان
 8.     ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت سروستان  با استفاده از تکنیک GIS
 9. شبیه سازی جریان روزانه بارش-رواناب در حوزه های معرف آبخیز کشور با استفاده از مدل پهنه بندی خشکسالی با GIS و تاثیر آن بر تغییرات کیفیت آب زیر زمینی دشت  بوانات
 10. پهنه بندی فیزیکو شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت قیر کارزین
 11. تاثیر توام آبیاری و کود مرغی بر خصوصیات رویشی نهال های سیب
 12. ارزیابی اثر متقابل دور آبیاری وسطوح مختلف کادمیم مصرفی بر قابلیت استفاده وجذب کادمیوم در گیاه برنج
 13. ارزیابی اثرات زیست محیطی سازه های آبی سدهای تنگاب، سلمان وکوار
 14. بررسی راندمان های آبیاری در کانال جلال آباد کامفیروز
 
 
طرح های پژوهشی اجرا شده در دانشگاه آزاد اسلامی
 1. تعیین ارزش غذایی دو گونه شورپسند  Atriplex leucocladaو Salsola rigida در مراحل مختلف فنولوژیکی به عنوان منابع جدید علوفه- مجری طرح
 2. اندازه گیری قابلیت هضم دوگونه مرتعی (Phloem pratensis وPaspalum dilitatum) به روشهای تولید گاز و کیسه نایلونی- همکار طرح
 3. بررسی امکان معرفی منابع جدید علوفه ای از طریق ترکیب و سیلو کردن گونه­هایی با ارزش غذایی متفاوت- مجری طرح
 
 مقالات علمي چاپ شده:
 1. Investigation of humus changes in different layers of soil, Zehtabian-Amiri-Sourian, Journal of BIABAN, vol 11(1), 2006.
 2. Effect of salinity on growth, ion content and water status of glasswort (Salicornia herbacea L.), B. Amiri , M. H. Assareh, M. Jafari , B. Rasuoli , H. Arzani , A. A. Jafari-  Caspian J. Env. Sci. 2010, Vol. 8 No.1 pp. 79~87.
 3. The Effect of Two Salts Nacl and Na2SO4 on Germination and initial Growth phase in Halostachys. Caspica , 2010, Assareh. M. H., Rasouli. B., Amiri. B., Journal of  DESERT.15: 119-125.
 4. Effect of NaCl and Na2SO4 on osmotic potential, water relations and ions changes of Alhagi persarum L. 2011, Bahram Amiri, Behrouz Rasouli , Mohammad H. Assareh , Mohammad Jafari , Journal of Food, A griculture & Environment. 9(2) :253-256.
 5. Determination Nutritional Value and Digestibility of Three Rangeland Plants of Through Chemical Method and in Situ (Nylon Bags) Techniques, 2012, Hamid Reza Gharehshekhlou,Behrouz Rasouli,Ali Ahmad Ghotbi and Bahram Amiri. International Journal of Animal and Veterinary Advances 4(2): 151-156, 2012.
 6. Forage Quality Analysis of Dactylic glomerata, Onobrychis sativa and Setaria galauca in North of Iran by Different Methods. 2012. Hamid Reza Gharehshekhlou, Behrouz Rasouli, Ali Ahmad Ghotbi and Bahram Amiri. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(13): 1962-1966, 2012
 7. Influence of Climate Changes and Geological Features on Water table Changes in Ghir Plain, Iran, 2013. A. Naseri Ghiri, F. Aref, B Amiri, A. Khosropour, R. Naseri Ghiri, New York Science Journal 2013;6(1). http://www.sciencepub.net/newyork. p 39-49.
 8. Investigation of different methods of biological Ema (effective microorganism active) use on quality and quantity production and water use efficiency in two cultivars of corn. 2013. M. Tavanaee. B. Amiri and S. Zare. Elixir Agriculture 64 (2013) 19080-19082. Available online at www.elixirpublishers.com.
 9. Effects of application chicken fertilizer on cultivar golden and delicious apple trees one years old, Sakokakeh zadeh, Bahram amiri, Diakokakeh zadeh, kamal kakemami. 2013, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 6-20/1399-1402.
 10. Vegetative growth of apple tree as affected by irrigation frequency and chicken manure rate, Sako Kakehzadeh, Shahram Sharafzadeh, Bahram Amiri. International Journal of Biosciences, http://www.innspub.net , Vol. 4, No. 2, p. 120-124, 2014.
 11. Forage Potential of Intercropping Barley with Alfalfa under Agrohumic Fertilizer, Somayeh Kholghi, Bahram Amiri, Sajjad Zare, Elixir Agriculture 69 (2014) 23434-23436, Agriculture Available online at www.elixirpublishers.com (Elixir International Journal).
 12. Nutritive value assessment of tree range plants by chemical and invitro gas production techniques, 2014, Hamid Reza Gharehshekhlou, Behrouz Rasouli, Ali Ahmad Ghotbi and Bahram Amiri. African journal of agricultural research, vol 9(24): 1849-1854.
 13. Effects of Salinity on Ion Exchanges in Halocnemum strobilaceum and Halostachys caspica, 2015, B. Amiri, B. Rasouli. J. of Range. Sci., Vol. 5(1): 72- 82
 14. Assessment of new forage sources in saline areas of Iran, 2015, B. Rasouli , B. Amiri, 2015, Environmental Resources Research, Vol. 3(1 ), 75-83.
 15. The Effects Of Drought And Heat Stress On Some Physiological And Agronomic Characteristics Of New Hybrids Of Corn In The North Of Khuzestan Province (Iran), 2017, S. M. Hesheminejad , O. Alizadeh , B. Amiri, M. Barzegari, M. Esfandyari Bayat, Asian Journal of BioSciences , 1: 47-51 .
 16. Application of jasmonic acid can mitigate water deŃcit stress in cotton through yieldrelated physiological properties, Acta Agrobotanica, 2018, M. Yosefi, S. Sharafzadeh, F. Bazrafshan, M. Zare, B. Amiri, 1-9.
 17. بررسي سيستم هاي چراي تناوبي در مراتع مجله علمي تخصصي تاغ دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران شماره سوم 1381
 18. آبشويي راه حلي براي رفع مشکل شوري مجله علمي تخصصي تاغ دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران شماره چهارم 1381
 19. بررسي تغيير شوري در ارضي مختلف در شهرستان خدابنده، زهتابيان- اميري، مجله علمي پژوهشي مرکز تحقيقات بين المللي همزيستي با کوير بيابان، 9(1)، 1383.
 20. بررسي تاثير عمليات کشاورزي (ديمکاري ) در تخريب زمين در ارضي استان زنجان، زهتابيان- اميري- جعفري، مجله منابع طبيعي ايران، 58(1)، 1384.
 21. بررسي تغييرات عناصر غذايي خاک با تاکيد بر N-P-K   در سيستم ها مختلف کشاورزي، زهتابيان- اميري، مجله پژوهش و سازندگي، جلد 64- شماره 3، 1385.
 22. بررسی صنوبر کاریهای انجام شده دو رویشگاه تنیان و حفظ آباد در استان گیلان- فصلنامه علمی –تخصصی علوم زیستی سال اول-شماره 1- تابستان 1386
 23. بررسي تاثير کشت Atriplex canescencs توام با ذخيره نزولات جوي  بر روي برخي از خصوصيات خاک و گياه، بهروز رسولي، محمد جعفري، بهرام اميري، مجله پژوهش سازندگي، شماره 80، پاييز 1387.
 24. بررسي لغزش در اراضي جنگلي گيلان و ارائة تابع تشخيص لغزش در سازند و بهره برداري جنگل، کاظمي طالکويي، اميري، رسولي، رفعتي، مجلة محيط شناسي ،سال سي و چهارم،شماره 46 تابستان 87،صفحة 46-39.
 25. شناخت روابط خاک و گياه و تاثيرات کشت گياه بر روی خاک (مطالعه موردي : گياه شور گز در قم)- فصلنامه پژوهشکده محیط زیست –جهاد دانشگاهی گیلان - زمستان 88.
 26. تعیین ارزش غذایی گونه شورپسند Halostachys Caspica در مراحل فنولوژیکی و در سه رویشگاه مختلف ،1390،  فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات مرتع و بیابان، 18 (1)، 32-41.
 27. بررسي  تاثیر دو نمک  NaCl و  Na2So4 در مراحل جوانه زنی و گیاهچه مقاومت گونه  rosmarinus Seidlitzia  ، 1390، رسولی، امیری، جعفری، عصاره،  فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات مرتع و بیابان، زمستان 1390. (4)18: 505-515.
 28. بررسي مقاومت گونه  Salicornia herbacea  و  Alhagi persarum به دو نمک  NaCl و  Na2So4 در مراحل جوانه زنی و گیاهچه- بهرام امیری و بهروز رسولی،  فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات مرتع و بیابان، تابستان 1391. 19(2):233-243.
 29. اندازه گیری قابلیت هضم دوگونه مرتعی (Phloem pratensis وPaspalum dilitatum) به روشهای تولید گاز و کیسه نایلونی، بهروز رسولی و  بهرام امیری، مجله علمی و پزوهشی مرتع. 1391، 6  (3):228-236.
 30. برررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه استان فارس .محسن فریدونی، بهرام امیری، خسین قره داغی، عالیه کشاورز. نشريه   علمی – پژوهشی اكوفيزيولوژي گياهي  دانشگاه ازاد ارسنجان- شماره2 – پاییز و زمستان 1391- ص 87-96.
 31. بررسی کارایی روش سلامت مرتع برای تعیین وضعیت مراتع شهرستان سپیدان، 1393 بهرام امیری ، هدی رستمی،  سید حمید حبیبیان،  بهروز رسولی، نشریه علمی – پژوهشی مرتع، سال 8- شماره4- زمستان 93- ص374-387.
 32. مطالعه اثر تنش گرما و تنش خشکی بر گرده افشانی و خصوصیات مرفولوژی و فیزیولوژی و اجزاء عملکرد هیبریدهای جدید ذرت در خوزستان، 1396، مجله زراعت و اصلاح نباتات، 13(2):15-27.
 
 
همايشها:
 1. Approach of land erosion in different management systems, Zehtabian, jafari, Amiri, 6th international symposium on plant –soil interactions at low Ph, Sendai, Japan, 2004.
 2. Investigation Nutritive Value of Halophyte Plants, Salicornia herbacea and Alhagi persarum, in Different Growth Stages- B. Amiri Chomboli ,B. Rasouli , 9th International conference on halophillic microorganisms, Beijing, china,29 june – 3 july 2010,
 3. Investigation Nutritive Value of Halophyte Plant Halocnemum strobilaceum   in three Different Growth Stages in three Different Sites, B. Rasuoli , B. Amiri Chomboli- 9th International conference on halophillic microorganisms, Beijing, china, 29 june – 3 july 2010.
 4. glasswort (Salicornia herbacea L.) responses to salinity Effect, B. Amiri ,  and B. Rasuoli , ICPEP, forth international conferences on plants & environmental pollution, 8-11 december, 2010, Luknow, India.
 5. How does the root of Salicornia herbacea response to salinity in comparison to the shoot?, Bahram Amiri & Behrouz Rasouli , International Conference on Biotechnology and Environment Management Singapore, 16-18 September - ICBEM 2011, ISI index.
 6. Effects of salt stress on ion accumulation in root and shoot of Alhagi persarum , Behrouz Rasouli & Bahram Amiri, International Conference on Biotechnology and Environment Management Singapore, 16-18 September - ICBEM 2011, ISI index.
 7. How do ranchers manage their domestic animals in Iran at drought years?, B. Rasuoli & B. Amiri, Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011), 26-29 July, Nakhon Ratchsima, Thailand.
 8. Investigation of common rangelands management in Iran”, B. Amiri &B. Rasuoli, Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2011), 26-29 July, Nakhon Ratchsima, Thailand.
 9. Assessment of Ground Water Quality Using Geographic information system in Parsian Plain, K.Ordookhani, B.Amiri and A.Saravani, International Conference on Environment, Agriculture and Food Sciences (ICEAFS'2012) August 11-12, 2012 Phuket (Thailand).
 10. تالاب بين المللي و پارک ملي بوجاق ، مشکلات و راه حل ها ، اولين سمينار تالاب هاي استان گيلان ، پاييز 1385.
 11. سوسن چلچراغ : اثر ملي طبيعي ايران ، ويژگيهاي  رويشگاه  و راههاي حفاظت آن، اميري- کاظمي، همايش سراسري علمي و پژوهشي  علوم کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد رودهن، 1385.
 12. مقايسه دو روش اصلاح جنگلهاي نيمه مخرويه از طريق برداشت لکه اي- اولین همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوب دریای خزر- دانشگاه آزاد اسلامی نور با همکاری دانشگاه آزاد چالوس و نوشهر- اسفند 1386.
 13. بررسي امکان ارائه مدل آماري به منظوربرآورد توليد دردو گونه بوته اي، اميري- مختاري- رسولي، اولين همايش منطقه اي کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد فيروز آباد، 1386.
 14. بررسي نقش ديم کاري در تخريب اراضي شيب دار، اميري- رسولي، اولين همايش منطقه اي کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد فيروز آباد، 1386.
 15. بررسي تحليلي چالشهاي مديريتي در مراتع استان گيلان به عنوان ابزاري براي نگرشي نو در مديريت مراتع ، رسولي ، اميري، اولين همايش ملي فن آوري هاي نوين در کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، اسفند 1387.
 16. بررسي و مقايسه ساختار قطعات صنوبرکاري در مناطق صومعه سرا و تالش، اميري- کاظمي- رسولي، همايش ملي صنوبر، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور- تهران، 1387.
 17. بررسي نقش پرژه هاي ذخيره نزولات در  ارتباط خاک  و گياه ( کشت Atriplex canescens همراه با کنتور فارو)،  رسولي، اميري چمبلي،همايش ملي آب، خاک، گياه و مکانيزاسيون کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، اسفندماه 1388.
 18. بررسی امکان استفاده از گیاهان شورپسند به عنوان راهکاری برای تامین علوفه دام(مطالعه موردی Halostachys. Caspica)، اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، 12 الی 14 اسفند 1388، دانشگاه زابل
 19. بررسي تاثير دو نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه زني و رشد اوليه در گونه  Alhagi persarum- اميري ، رسولي - چهارمين همايش ملي انجمن مرتعداري ايران- تهران-آبان 1388
 20. بررسي تاثير دو نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه زني و رشد اوليه در گونه  Seidlitzia rosmarinus- رسولي ، اميري - چهارمين همايش ملي انجمن مرتعداري ايران- تهران-آبان 1388.
 21. تعيين ارزش غذايي گونه شورپسند Seidlitzia rosmarinus   در مراحل مختلف فنولوژيکي در سه رويشگاه متفاوت - رسولي ، اميري- چهارمين همايش ملي انجمن مرتعداري ايران- تهران-آبان 1388 .
 22. اکوتوريسم راه حلي براي استفاده چند منظوره از منابع طبيعي رسولي، اميري-اولين همايش ملي جنگل و صنايع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامي آستارا ،خرداد 1389.
 23. بررسي همبستگي بين ويژگي هاي شيميايي خاک با عناصر موجود در گياه ساليکورنيا و خارشتر ، اميري، رسولي، اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، دانشگاه کردستان، پاييز 1389.
 24. بررسي مقاومت گونه halocnemum strobilaceum به دو نمک کلريد سديم و سولفات سديم در مراحل جوانه زني و گياهچه، رسولي، اميري، اولين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران، دانشگاه کردستان، پاييز 1389.
 25. تعیین ارزش غذایی دو گونه شورپسند  Atriplex leucocladaو Salsola rigida در مراحل مختلف فنولوژیکی به عنوان منابع جدید علوفه ،  بهرام امیری، بهروز رسولی، همایش ملی مدیریت کشاورزی ، 5 خرداد 1390 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
 26. پهنه بندي خشكسالي اقليمي با استفاده از نرم افزاراطلاعات جغرافيايي(GIS)ودرونيابي  معكوس فاصلهIDW)) و شاخص نمره Z   مطالعه موردي(جنوب استان فارس)، ابراهیم زمانی و بهرام امیری، همایش ملی مدیریت کشاورزی ، 5 خرداد 1390 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.
 27. بررسی خشکسالی های دشت سیستان با استفاده از شاخص ZSI و SPI و تعیین مناسبترین شاخص. 1391.  بهرام امیری، نبیل علیمرادی، علی فرزادیان، بهروز رسولی. اولین همایش ملی بیابان.26 و 27 خرداد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
 28. اثر تنش شوری بر طول ریشه چه، ساقه چه و بنیه بذر Hedysarum criniferum، 1391، کشاورز، دیانتی، امیری. اولین همایش ملی بیابان.26 و 27 خرداد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
 29. اثر تنش شوری بر طول درصد و سرعت جوانه زنی Hedysarum criniferum، 1391، کشاورز، دیانتی، امیری. اولین همایش ملی بیابان.26 و 27 خرداد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
 30. ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت پارسیان برای کشاورزی با استفاده از GIS. امیری، سراوانی، فرزادیان، رسولی، اولین همایش ملی بیابان.26 و 27 خرداد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.1391
 31. تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گونه Dactylis glomerata به روش شیمیایی و کیسه نایلونی، قطبی، قره شیخلو، رسولی، امیری. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران. 26-28 اردیبهشت 1391. بروجرد.
 32. تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گونه onobrychis sativa به روش شیمیایی و کیسه نایلونی، رسولی، قره شیخلو، قطبی، امیری. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران. 26-28 اردیبهشت 1391. بروجرد.
 33. تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گونه Setaria glauca به روش شیمیایی و کیسه نایلونی، قره شیخلو، رسولی، قطبی، امیری. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران. 26-28 اردیبهشت 1391. بروجرد.
 34. بررسی چگونگی برآورد توجیه اقتصادی طرح های مرتعداری.  امیری و رسولی. پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران. 26-28 اردیبهشت 1391. بروجرد.
 35. اثر تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي بذر گونه سولا (Hedysarum coronarium L.)- 1392-کشاورز، دیانتی، امیری، فریدونی، اولين كنفرانس ملي تنش شوري در گياهان و راهكارهاي توسعه كشاورزي در شرايط شور.
 36. پايش و پهنه بندي خشكسالي هاي شمال استان بوشهر با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش در محيط GIS.1392. جمالی، امیری، توکلی راد.  اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
 37. ارزيابي كارايي چند نمايه ي خشكسالي هواشناسي در شمال استان بوشهر با استفاده از سامانه  اطلاعات جغرافيايي(GIS) جمالی، امیری، .  اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
 
 
تحقيقات مورد علاقه:
 1. اكوفيزيولوژي گياهان مرتعي و هالوفیت ها
 2. آناليز و ارزيابي کيفيت علوفه
 3. ارزيابي و پهنه بندی خشکسالي


: bchamiri@gmail.comنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.3/10 (تعداد آرا 22 نفر )