برای دیدن تمام صفحه اخبار به صورت عکس، روی آنها کلیک کنید. ::                               
آلیسون زمانپور
نام و نام خانوادگی : آلیسون زمانپور
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : مدرک تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک گروه علمی رشته تحصیلی
کارشناسی شهید بهشتی لرستان ایران 1377 علوم پایه شیمی محض
کارشناسی ارشد صنعتی اصفهان ایران 1381 علوم پایه شیمی معدنی
دکترا
شیراز ایران 1390 علوم پایه شیمی معدنی
سوابق شغلی : عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دبیر کمیته منتخب 1392 تا کنون

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا خارجي: 
 
نام نشريه سال شماره عنوان مقاله ردیف
Can. J. Chem.
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Iran. Chem. Soc
 
 
 
European Journal of Technology and Design
 
 
Analyticall CHEMIISTRY
 
 
 
 
 
European Journal of Technology and Design
 
 
 
Analyticall CHEMIISTRY
 
 
 
 
Inorganic Chemistry Research
2006
 
 
 
 
 
 
 
 
2011
 
 
 
2015
 
 
 
 
 
2014
 
 
 
 
 
 
2014
 
 
 
 
 
 
 
2015
 
 
 
 
In press
 
 
 
84
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
7
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
15
Synthesis and characterization of [MII (bqb)] (M=Co, Ni, Cu) ,  [N(n-Bu)4][CoIII (bqb)(CN)2], and [N(n-Bu)4][CoIII(bqb)(N3)2] contaning deprotonated N,N- bis (2-quinolinecarboxamide) – 1,2 – benzene (bqb)- X-ray crystal structures of [Ni(bqb)] and [N(n-Bu)4][Co(bqb)(N3)2]
 
 
 
Cobalt(II), Nickel(II), Copper(II) and Zinc(II) Complexes with New Tetraaza Schiff Base Ligands : Synthesis, Characterization and Thermodynamic Studies
 
 
Prevent Corrosion in Cooling Towers: Finding the Optimum Amount of Makeup Water and the Outlet Water Stream, Experimentally
 
 
 
Investigation of forced circulation crystallizer performance as major unit in factories of production of NaCl
 
 
 
 
Presentation of Novel Basic Conditions for Sweetening of Crude Oil
 
 
 
 
 
 
Investigation of operating and geometeric as major
conditions on the efficiency of desulfurization of process
 
 
 
 
New Tetraaza Schiff Base Ligands and Their Complexes: Synthesis, Characterization and Thermodynamic Studies
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
4-2) مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي:
 
نام همايش سطح محل برگزاري عنوان مقاله  
ردیف
دومین همایش منطقه ای شیمی
 
 
دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران
 
 
 
دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران
 
 
 
دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران
 
 
 
دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران
 
 
 
سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران
 
 
 
چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران
 
 
چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران
 
 
 
چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران
 
 
 
همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی
ملی
 
 
ملی
 
 
 
ملی
 
 
 
ملی
 
 
ملی
 
 
 
ملی
 
 
 
ملی
 
 
ملی
 
 
 
ملی
 
 
ملی
فیروزاباد
 
 
 
گیلان
 
 
 
 
گیلان
 
 
 
 
گیلان
 
 
 
گیلان
 
 
 
 
کرمانشاه
 
 
 
 
تهران
 
 
 
تهران
 
 
 
 
تهران
 
 
 
قم
Synthesis and Characterization of [MII(bqb)] containing Deprotonated N, N-bis (2-Quinolinecarboxamide
 
Synthesis and Characterization of phenylenediamine substituted tetraaza macrocyclic ligands and their Ni (II) and Cu (II) complexes
 
 
Synthesis and Characterization of tetradentate bisamide ligands and their copper(II) and Nickel(II) and Co(II) complexes
 
New bisamide ligands containing N,N-bis
(2-quinoline carboxamide) ethylenediamine and their complexes Synthesis and Characterization

 
Synthesis and Characterization of  New bisamide ligands containing N,N-bis
(2-quinoline carboxamide)  2,6-diaminopyridine and their complexes

 
Thermodynamic studies, synthesis and characterization of tetraaza Schiff base ligands and their Zn(II), Ni(II), Co(II) and Cu(II) complexes.
 
 
New tetraaza bisamide ligand and its metal complexes,synthesis and characterization
 
 
Synthesis and characterization of new bisamide ligand and its complexes with Quinoline moieties
 
 
 
Preparation and spectroscopic studies of new dipeptide ligand and transition metal complexes
 
New bisamide ligands with N,N-bis
(2-quinoline carboxamide) 4-chloro1,2-phenylenediamine and their complexes Synthesis and Characterization
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
4-3) لیست دانشجویان کارشناسی ارشد و عناوین تزهای دوره کارشناسی ارشد
 
نام استاد مشاور نام استاد راهنما نام دانشجو تاریخ دفاع مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه ردیف
حسینعلی راسخ آلیسون زمانپور نجمه خسروی زمستان 89 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکسهای [ML] , [CoLX2] با لیگاند جدید بیس (2- کینولین کربوکسامید) 2و6- دی آمینو پیریدین با فلزات کبالت ( II) نیکل (II) مس (II) و روی (II) 1
حسینعلی راسخ آلیسون زمانپور بهاره شهریاری زمستان 89 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکسهای [ML] , [CoLX2] با لیگاند جدید بیس (2- کینولین کربوکسامید) 4-نیترو 1و2- فنیلن دی آمین با فلزات کبالت ( II) نیکل (II) مس (II) و روی (II) 2
محمد جعفر سلطانیان فرد آلیسون زمانپور ندا حسینی زمستان 89 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکسهای [ML] , [CoLX2] با لیگاند جدید بیس (2- کینولین کربوکسامید) اتیلن دی آمین با فلزات کبالت (II) نیکل (II) مس ((II و روی (II) 3
حسینعلی راسخ آلیسون زمانپور زهرا امام بهار 91 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکسهای [ML] , [CoLX2] با لیگاند جدید بیس (2- کینولین کربوکسامید4- کلرو 1و2- فنیلن دی آمین با فلزات کبالت (II) نیکل (II) مس (II )و روی  (II) 4
محمد جعفر سلطانیان فرد آلیسون زمانپور زهرا قاسمی پور زمستان 91 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکسهای [ML] , [CoLX2] با لیگاند جدید بیس (2- کینولین کربوکسامید) 2و3- دی آمینو پیریدین با فلزات کبالت ((II نیکل (II) مس ((II و روی ( (II 5
محمد جعفر سلطانیان فرد آلیسون زمانپور صدیقه یغمور زمستان 91 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی لیگاند جدید بیس (2- کینولین کربوکسامید) 1و3- دی آمینو پروپان و کمپلکسهای فلزات مس و نیکل و کبالت آن  6
حسینعلی راسخ آلیسون زمانپور راضیه بحرینی زمستان 91 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکسهای [ML] , [CoLX2] با لیگاند جدید بیس (2- کینولین کربوکسامید) 4و3- دی آمینوبنزوئیک اسید  با فلزات کبالت (II) نیکل (II) مس (II) و روی  (II) 7
حسینعلی راسخ آلیسون زمانپور پگاه احمدی زمستان92 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی ترکیبات کربوکسامیدی با امینهای حلقوی با استفاده از مایع یونی 8
محمد جعفر سلطانیان فرد آلیسون زمانپور سجاد خالویی شهریور 93 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی لیگاندهای بیس آمیدی و کمپلکسهای آن با فلزات واسطه با استفاده از مایع یونی 9
حسینعلی راسخ آلیسون زمانپور مژگان مطلع آزاد زمستان92 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی ترکیبات کربوکسامیدی با آمینهای خطی با استفاده از مایعات یونی 10
فرشاد فرهبد آلیسون زمانپور قاسم شهریاری زمستان92 کارشناسی ارشد بررسی شرایط بهینه آزمایشگاهی تولید بلور نمک در یک تبخیر کننده اسپیرال با جابجایی اجباری 11
فرشاد فرهبد آلیسون زمانپور محمد حسین ذبیحی شیرازی تابستان 93 کارشناسی ارشد بررسی حذف سولفید هیدروژن از نفت ترش با استفاده از نانو اکسید روی 12
فرشاد فرهبد آلیسون زمانپور فرزانه صفری شهریور 93 کارشناسی ارشد بررسی معادلات ریاضی از داده های تجربی تبخیر آب در یک سیکل تست لوپ 13
فرشاد فرهبد
 
آلیسون زمانپور آسیه بهرامی شهریور 93 کارشناسی ارشد نقش میکسر در راکتورهای تصفیه آب خروجی پتروشیمی 14
نام استاد مشاور نام استاد راهنما نام دانشجو تاریخ دفاع مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه ردیف
فرشاد فرهبد آلیسون زمانپور بهنام کشاورزی شهریور 93 کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای عملیاتی جهت بهبود کیفیت پساب صنعتی خروجی از راکتورهای همزمان دار دوم واحدپیش تصفیه و بهینه سازی شرایط عملیاتی 15
آلیسون زمانپور محمد جعفر سلطانیان فرد حکیمه سادات نراقی بهار 91 کارشناسی ارشد سنتز، شناسایی و بررسی  خواص ساختاری و گرمایی برخی از نانو  پلیمرهای کئوردیناسیونی  جدید سرب  با استفاده از روشهای سونو شیمیایی 16
آلیسون زمانپور محمد جعفر سلطانیان فرد سعید پرسم زمستان 91 کارشناسی ارشد سنتزو شناسایی  نانو اکسید روی با استفاده از پیش ماده پلیمرهای کئوردیناسیونی 17
آلیسون زمانپور محمد جعفر سلطانیان فرد معصومه باقری زمستان 91 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی نانو پلیمر های کئوردیناسیونی برخی از فلزات اصلی و واسطه با استفاده از روش هیدروترمال 18
آلیسون زمانپور محمد جعفر سلطانیان فرد مسلم اخدر
 
زمستان 91 کارشناسی ارشد استفاده از روش هیدروترمال و سونوشیمی  در سنتز برخی از  نانو ترکیبات فلزات اصلی و واسطه
 
19
آلیسون زمانپور حسینعلی راسخ محمد بهجت امین پاییز 91 کارشناسی ارشد بررسی واکنشهای سیستم سه جزئی آهن (III) مس( (II و اسیدهای آمینه یا پتاسیم اکسالات یا استیل استون 20
آلیسون زمانپور شیدا اسمعیل زاده فروغ السادات مصطفوی پاییز90 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکسهای دو هسته ای  نیکل – قلع شیف بازهای چهار کئوردینه با کره کئوردیناسیونی NNOS 21
آلیسون زمانپور خاطره بحرپیما سید هادی سجادی شهریور 91 کارشناسی ارشد بررسی دیاگرام فازی مخلوطهای آبی اسید استیک با زایلن و ارتو زایلن و متازایلن و پارازایلن در دمای2/298 کلوین 22
آلیسون زمانپور شیدا اسمعیل زاده محمد شریف محمدی بهمن 91 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکسهای قلع شیف بازهای چهار کئوردینه با کره کئوردیناسیونی NNOS 23
آلیسون زمانپور خاطره بحرپیما نازنین رضوی شهریور 92 کارشناسی ارشد مطالعه ترمودینامیکی محلولهای دو جزئی شامل 1و2- پروپان دی ال + 1- هگزانول و ( 1و2- پروپان دی ال + اکتانول ) 24
آلیسون زمانپور شیدا اسمعیل زاده لیلا عظیمیان اسفند 89 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی شیف بازهای نامتقارن و کمپلکسهای چهار کئوردینه نیکل و مس و پنج کئوردینه کبالت با استفاده از دی کتونها 25
آلیسون زمانپور شیدا اسمعیل زاده یوسف مردانی زمستان 89 کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی شیف باز کبالت  پنج کئوردینه با کره کئوردیناسیونی NNOS 26
آلیسون زمانپور خاطره بحرپیما  ساناز نبیئی شهریور 92 کارشناسی ارشد  بررسی اثر نمک بر تعادلات مایع – مایع مخلوط چهار جزئی ( آب + اسید استیک + دی اتیل کتون + ایزوبوتیل متیل کتون) در دمای 2/298 کلوین 27
 
 
 l پست الكترونيكي (E-mail):  zamanpour.a@gmail.com


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.4/10 (تعداد آرا 73 نفر )