زهره مهرآبادی
نام و نام خانوادگی : زهره مهرآبادی
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : - کارشناسی شیمی کاربردی٬ سال اخذ مدرک:1379
- کارشناسی ارشد شیمی تجزیه٬سال اخذ مدرک:1381
- دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، سال ورود: 1392
سوابق شغلی : - کارشناس آزمایشگاههای شیمی٬ دانشگاه آزاداسلامی٬ واحدفیروزآباد٬به مدت یک سال٬(1381-1380)
- تدریس دروس شیمی٬ دانشگاه آزاداسلامی٬ واحدجهرم٬ به مدت یک ترم٬ (1382)
- تدریس دروس شیمی٬ دانشگاه آزاداسلامی٬ واحدشیراز٬ به مدت یک ترم٬ (1383)
- تدریس دروس شیمی٬ دانشگاه پیام نور٬ واحدشیراز٬ به مدت یک ترم٬ (1384)
- تدریس دروس شیمی٬ دانشگاه آزاداسلامی٬ واحدفیروزآباد٬ به مدت یک سال٬ (1382)٬بصورت حق التدریس

- تدریس دروس شیمی٬ دانشگاه آزاداسلامی٬ واحدفیروزآباد٬ازسال1383 تاکنون٬ بعنوان عضوهیأت علمی تمام وقت(رسمی قطعی)

-         داوری دوطرح پژوهشی٬ دانشگاه آزاداسلامی واحدلارستان٬ سال1385
 
-         مجری سه طرح پژوهشی تحت عناوین:
 
1-     اندازگیری مقادیرناچیزسرب ونیکل به روش جذب اتمی پس ازاستخراج به روش نقطه ابری،  دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزآباد٬ سال 1388
 
2-     حذف سرب از پسابهای صنعتی توسط برگ گیاه زالزالک، دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزآباد٬ سال 1393
3-    جذب بیولوژیکی یونهای کادمیوم، نیکل و سرب از پسابهای صنعتی توسط برگ درخت ازگیل (Mespilus germanica) اصلاح شده و تعیین ایزوترمهای جذبی، دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزآباد٬ سال 1394
 
همکاردوطرح پژوهشی تحت عناوین:
 
1-    بررسی روشهای بهبودکیفیت وبروزکردن آنالیزمواددرپالایشگاه گازبیدبلند
مجری طرح:جناب آقای دکترمحمدرضاباعزت٬ پارک علم وفن آوری فارس٬ سال  1383
 
 
2-H-point standard addition method for simultaneous determination of mononitrophenol isomers with simultaneous addition of three analytes
 
مجری طرح:سرکارخانم توکل٬ دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزآباد٬ سال 1387
 
 
شرکت درهمایش ها وکنفرانس های داخلی  و خارجی با ارائه مقاله:
 
1-     سمینار کشوری فیزیک٬ دانشگاه فردوسی مشهد٬عنوان مقاله:طراحی موتورهای خطی ٬ سال 1375
2-     دومین همایش سراسری شیمی٬ دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران ٬ عنوان مقاله:بررسی رابطه میان ایزوتوپ های محیطی باآنیونهای موجوددرآب٬ سال1379
 
3-    یازدهمین سمینارآسیایی شیمی٬ سئول٬ کره جنوبی٬عنوان مقاله:
اندازگیری مقادیرناچیزسریم(IV) به روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری ٬ سال 2005
4-    سیزدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران٬ دانشگاه فردوسی مشهد٬
عنوان مقاله:روشهای سینتکی- اسپکتروفتومتری برای کمیت هیدروکینون درفرمولهای دارویی وتوده٬ سال 1384
5-    اولین همایش منطقه ای شیمی٬ دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزآباد٬ عنوان مقاله:آشنایی با کمومتریکس ،سال 1385
 
6 -دومین همایش منطقه ای شیمی٬ دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزآباد٬ عنوان   مقاله:
 kinetic Spectrophotometric Method for Determination of
 Aspirin in Pure Form and in a Commerical Dosage Form
سال 1386
 
 
7- چهل ودومین کنگره شیمی آیوپاک، Glasgow, UK ، عنوان مقاله:
 Determination of Lead and Nickel by  Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) After Cloud Point Extraction (CPE)
  سال 2009
 
8- پانزدهمین کنگره شیمی ایران ٬ دانشگاه بوعلی سینا همدان ٬عنوان مقاله:
Prediction of electrophoretic mobility of carboxylic and sulfonic acids in capillary electrophoresis based on multiple linear regression and support vector machine(SVM)                                                                                                                       
       سال 1390
 
9- کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، دبی، امارات، عنوان مقاله:
Using of   Tragopogoh  collinus  for  removal of  heavy  metals  Pb2+,  Cd2+   from wastewaters
December 2015
10- کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، دبی، امارات، عنوان مقاله:
Removal of  heavy  metals Co2+,  Mn2+   from wastewaters  by Buxus sempervirens
December 2015
 
11- کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، مالزی، کوالالامپور، عنوان مقاله:
Evaluation  of  the  efficiency of  adsorption  heavy metals Nickel and Cadmium in wastewaters by modified weed(Convolvulus arvensis)
 
December 2015
 
 
 
 
 
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:
 
1-     بررسی راندمان جذب فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در پسابهای صنعتی بر روی علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) اصلاح شده(راهنمایی)
2-     حذف فلزات سنگین کبالت و منگنز از پساب های صنعتی با استفاده ازجاذب گیاهی، گیاه شمشاد(Buxus sempervirens)  (راهنمایی)
3-    استفاده از علف هرز شنگ (Tragopogoh collinus) بعنوان یک جاذب گیاهی به منظور حذف فلزات سنگین سرب و کادمیوم از پسابهای صنعتی (راهنمایی)
4-    اندازه گیری میزان برومید در داروی کلیدینیوم سی به روش سینتیکی- اسکنومتری(راهنمایی)
5-    اندازه گیری هیدروکینون در نمونه های دارویی توسط روش اسکنر اسپکتروسکوپی در محیط های مختلف رنگی(راهنمایی)
6-    حذف فلزات سنگین سرب و منگنز از پساب های صنعتی توسط جذب سطحی بر روی علف هرز گندمک    (Sorghum halepense) اصلاح شده (راهنمایی)
7-    ساخت یک حسگر پتانسیومتري گزینش پذیر براي داروي ایزونیازید با استفاده از الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو ذرات مغناطیسی آهن(مشاوره)
8-    بهینه سازی شرایط حذف فولینگ در مبدل های حرارتی با استفاده از بافلهای ساخته شده از نانواکسید آلومینیوم (مشاوره)
9-    آنالیز کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی موجود در چند گونه گیاهی منطقه چابهار توسط کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی(مشاوره)
10-            اندازه گیری میزان کروم در سیمان (مشاوره)
 
 
 
تالیفات:
 
کتاب محلول سازی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، سال چاپ: 1395
 
سایر توانمندی ها:
 
·         آشنایی با کمومتریکس، شاخه اسکنراسپکتروسکوپی
·         آشنایی با نرم افزار گوسین
·        آشنایی با نرم افزار متلب
 
5) سوابق فرهنگی:
1-    کسب رتبه اول در مسابقات قرآن و عترت، رشته تفسیر قرآن کریم، سال 1392
2-    کسب رتبه اول در مسابقات قرآن و عترت، رشته ترجمه انگلیسی قرآن کریم، سال 1393
6) سوابق اجرایی:
1-    همکاری دربرگزاری اولین همایش منطقه ای شیمی ٬ دانشگاه آزاداسلامی واحد فیروزآباد٬سال 1385
2-    دبیراجرایی دومین همایش منطقه ای شیمی ٬ دانشگاه آزاداسلامی واحد فیروزآباد٬سال 1386
 
7) سایرعناوین:
1-    دانشجوی ممتازدرمقطع کارشناسی٬ سالهای 1379-1375
2-    کسب رتبه اول درمقطع کارشناسی ارشد، سال 1380-1379
3-    عضوباشگاه پژوهشگران جوان از سال 1380 تاکنون، به شماره عضویت: 5218105108
4-    دانشجوی ممتاز در مقطع دکتری، سالهای 1394-1392
5-     عضو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد از سال 1375 لغایت 1383
6-    عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد از سال 1383 تاکنون
7-    مسئول حلقه علمی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، کد حلقه علمی: 93283471
 
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.2/10 (تعداد آرا 18 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها