دانشجویان ورودی 98 برای اطلاع از نحوه ثبت نام به خبر درج شده در قسمت اخبار دانشگاه مراجعه نمایند ::                               
زهره مهرآبادی
نام و نام خانوادگی : زهره مهرآبادی
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : 1379 شیمی کاربردی کارشناسی 1
1381 شیمی تجزیه کارشناسی ارشد 2
1397 شیمی تجزیه دکتری 3
سوابق شغلی : 1381
حق التدریس
یک سال دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد کارشناس آزمایشگاه
1

1382
حق التدریس
یک ترم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم
مدرس
2

1383
حق التدریس
یک ترم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
مدرس
3
1384 حق التدریس یک ترم دانشگاه پیام نور، واحد شیراز مدرس 4

1382
حق التدریس
یک سال دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد
مدرس
5
از سال 1383 تاکنون عضو هیات علمی
- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد
مدرس
6

الف) طرح های پژوهشی
سال محل اجرای طرح سمت عنوان طرح ردیف
1385 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان داور - 1
1385 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان داور - 2
 
1388
 
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد
 
 
مجری
اندازگیری­مقادیرناچیز­ سرب و نیکل به روش جذب اتمی پس ازاستخراج به روش نقطه ابری  
3
 
1393
 
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد
 
 
 
مجری
 
حذف سرب از پسابهای صنعتی توسط برگ گیاه زالزالک
 
4
 
1394
 
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد
 
مجری
جذب بیولوژیکی یونهای کادمیوم، نیکل و سرب از پسابهای صنعتی توسط برگ درخت ازگیل اصلاح شده و تعیین ایزوترمهای جذبی  
5
 
1383
 
پارک علم و فناوری فارس
 
همکار
بررسی روشهای بهبود کیفیت  و بروزکردن آنالیزمواد در پالایشگاه گاز بید بلند  
6
 
1387
 
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد
 
همکار
H-point standard addition method for simultaneous determination of mononitrophenol isomers with simultaneous addition of three analytes  
7
 
 
 
ب) چاپ مقالات در مجلات ISI
ردیف عنوان مقاله ژورنال IF نویسندگان سال
 
 
 
1
Elimination of highly consumed herbicide; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from aqueous solution by TiO2 impregnated clinoptilolite, study of degradation pathway  
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
 
 
 
2.098
 
 
Zohreh Mehrabadi, Hossein Faghihian
 
 
 
2018
 
 
 
 
2
Comparative photocatalytic performance of TiO2 supported on clinoptilolite and TiO2/Salicylaldehyde-NH2-MIL-101(Cr) for degradation of pharmaceutical pollutant atenolol under UV and visible irradiations  
 
 
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
 
 
 
 
3.261
 
 
 
 
 
Zohreh Mehrabadi, Hossein Faghihian
 
 
 
2018
 
 
 
3
 
 
 
 
 
Determination of indoor formaldehyde concentration by portable sol-gel scanometric method
 
 
Journal of clinical and experimental-toxicology
 
 
 
1.728
 
Zohreh Mehrabadi, Hossein Faghihian, Abdolreza Khajehzadeh
 
 
 
2018
 
 
 
4
Clinoptilolite modified with TiO2 for simultaneous elimination of two herbicides; 2,4-D and MCPA by UV and sunlight-assisted photocatalytic degradation  
 
 
Materials Research Bulletin
 
 
 
3.355
 
 
 
Zohreh Mehrabadi, Hossein Faghihian
 
 
 
 
2019
 
 
ج)شرکت در همایش ها و کنفرانس ها
نحوه ارائه مقاله سال عنوان مقاله محل برگزاری عنوان همایش ردیف
 
پوستر
 
1379
بررسی رابطه میان ایزوتوپ های محیطی با آنیونهای موجود در آب  
تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
دومین همایش سراسری شیمی
 
1
 
پوستر
 
2005
اندازگیری مقادیرناچیزسریم به روش سینتیکی-اسپکتروفتومتری  
کره جنوبی، سئول
 
 
یازدهمین سمینار آسیایی شیمی
 
2
 
 
پوستر
 
 
1384
روشهای سینتکی- اسپکتروفتومتری برای کمیت هیدروکینون درفرمولهای دارویی وتوده  
مشهد، دانشگاه فردوسی
 
سیزدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران
 
3
 
سخنرانی
 
1385
 
آشنایی با کمومتریکس
 
فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی
 
اولین همایش منطقه ای شیمی
 
4
 
 
سخنرانی
 
 
1386
kinetic Spectrophotometric Method for Determination of
Aspirin in Pure Form and in a Commerical Dosage Form
 
فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی
 
دومین همایش منطقه ای شیمی
 
5
 
 
پوستر
 
 
2009
Determination of Lead and Nickel by  Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) After Cloud Point Extraction (CPE)  
 
اسکاتلند، گلاسگو
 
 
چهل و دومین کنگره شیمی آیوپاک
 
 
6
 
 
ج) شرکت در همایش ها و کنفرانس ها
نحوه ارائه مقاله سال عنوان مقاله محل برگزاری عنوان همایش ردیف
 
 
 
پوستر
 
 
 
1390
Prediction of electrophoretic mobility of carboxylic and sulfonic acids in capillary electrophoresis based on multiple linear regression and support vector machine(SVM)      
 
 
همدان، دانشگاه بوعلی سینا
 
 
 
پانزدهمین کنگره شیمی ایران
 
 
 
7
 
 
سخنرانی
 
 
2015
Using of   Tragopogoh  collinus  for  removal of  heavy  metals  Pb2+,  Cd2+   from wastewaters  
 
دبی، امارات
 
 
کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
 
8
 
 
پوستر
 
 
2015
Removal of  heavy  metals Co2+,  Mn2+   from wastewaters  by Buxus sempervirens  
دبی، امارات
 
کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
 
9
 
 
سخنرانی
 
 
2015
Evaluation  of  the  efficiency of  adsorption  heavy metals Nickel and Cadmium in wastewaters by modified weed (Convolvulus arvensis)  
 
مالزی، کوالالامپور
 
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
 
 
10
 
 
 
 
 
 
د) پایان نامه های کارشناسی ارشد
سال سمت عنوان پایان نامه ردیف
 
1395
 
راهنما
بررسی راندمان جذب فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در پسابهای صنعتی بر روی علف هرز پیچک صحرایی 1
 
1395
 
راهنما
حذف فلزات سنگین کبالت و منگنز از پساب های صنعتی با استفاده ازجاذب گیاهی، گیاه شمشاد 2
 
1395
 
راهنما
استفاده از علف هرز شنگ بعنوان یک جاذب گیاهی به منظور حذف فلزات سنگین سرب و کادمیوم از پسابهای صنعتی 3
 
1396
 
راهنما
اندازه گیری میزان برومید در داروی کلیدینیوم سی به روش سینتیکی- اسکنومتری 4
 
1396
 
راهنما
اندازه گیری هیدروکینون در نمونه های دارویی توسط روش اسکنر اسپکتروسکوپی در محیط های مختلف رنگی 5
 
1396
 
راهنما
حذف فلزات سنگین سرب و منگنز از پساب های صنعتی توسط جذب سطحی بر روی علف هرز گندمک اصلاح شده 6
 
1396
 
مشاور
ساخت یک حسگر پتانسیومتري گزینش پذیر براي داروي ایزونیازید با استفاده از الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو ذرات مغناطیسی آهن 7
 
1396
 
مشاور
بهینه سازی شرایط حذف فولینگ در مبدل های حرارتی با استفاده از بافلهای ساخته شده از نانواکسید آلومینیوم 8
 
1396
 
مشاور
آنالیز کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی موجود در چند گونه گیاهی منطقه چابهار توسط کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی  
9
 
1396
 
مشاور
اندازه گیری میزان کروم در سیمان  
10
 
 
 
 
 
ه) تالیفات
سال چاپ انتشارات نویسندگان عنوان کتاب ردیف
 
1395
 
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد
 
زهره مهرآبادی، مهدی رفعتی راد
 
 
محلول سازی
 
 
1
 
سوابق فرهنگی:
سال مکان رتبه رشته مسابقه ردیف
 
1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد  
اول
 
تفسیر قرآن کریم
 
قرآن و عترت
 
1
 
1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد  
اول
ترجمه انگلیسی قرآن کریم  
قرآن و عترت
 
2
 
سوابق اجرایی:
سال مکان عنوان ردیف
 
1385
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد  
همکاری در برگزاری اولین همایش منطقه ای شیمی
 
1
 
1386
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد  
دبیر اجرایی دومین همایش منطقه ای شیمی
 
2
 
 
 
سایر عناوین:
عنوان ردیف
دانشجوی ممتازدرمقطع کارشناسی، سالهای 1379-1375 1
کسب رتبه اول درمقطع کارشناسی ارشد، سال 1380-1379 2
عضو باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1380 تاکنون، به شماره عضویت: 5218105108 3
دانشجوی ممتاز در مقطع دکتری، سالهای 1394-1392 4
عضو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد از سال 1375 لغایت 1383 5
عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد از سال 1383 تاکنون 6
مسئول حلقه علمی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، کد حلقه علمی: 93283471 7
 
 
آدرس پست الکترونیک:
mehrabadi_2006@yahoo.com
z.mehrabadi@iauf.ac.ir
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.2/10 (تعداد آرا 18 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها