پیمانه شکراللهی
نام و نام خانوادگی : پیمانه شکراللهی
سمت : استاد تمام وقت
سوابق تحصیلی : 1. دکتری بهداشت باروری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –ورودی 89- لغایت 1394

2. فوق لیسانس آموزش مامایی :1375-1372 – دانشگاه علوم پزشکی تهران -ایران-

3. لیسانس مامایی 1370-1366 - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سوابق شغلی : 1. انجام کار اموزشی به میزان سه واحد در محیط های بالینی درهر ترم به عنوان دانشجوی phD بهداشت باروری

2. عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد-ایران از 1377

3. -مدیر گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد 1377لغایت 1384 و از 1386 تا کنون

4. سابقه دوسال کار بالینی در بیمارستان وزارت نفت تهران -1372 لغایت 1374

5. استخدام شرکتی تمام وقت بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیرازوابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1370-1372

6. مربی آموزشی حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی تهران 1374

7. طرح نیروی انسانی در مناطق محروم استان فارس 1370

مقالات
 
1- " Prevalence of sexual dysfunction in women seeking services at family planning" (1999) volume 25 number 3.journal of sex and marital therapy
2-Management of osteoporosis in post menopausal women in Shiraz,southerIran April(2009) Vol.11,No.2.Iranian Red Crescent Medical Journal
 
3-Prevalence of risk factors of osteoprosis in post- menopausal women in Shiraz,sothern Iran, Iranian Red Crescent Medical Journal V10 ;nu3 ;2008
 
4-تحليل اطلاعات ثبت شده زنان مبتلا به سرطان تخمدان و ميزان بقاي انان در استان فارس – مجله پزشكي هرمزگان داراي رتبه علمي و پ‍‍ژوهشي – اسفند 1391
 
5-افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دختر دانشکده پرستاری مامایی – پاییز 1392 – سال چهارم شماره سوم – نویسنده مسول – فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه
 
6.-- Effect of collaborative testing on learning and retention of course
content in nursing students Journal of Advances in Medical Education & Professionalism Adv Med Educ Prof. October 2015; Vol 3 No 4
 
7.Bahrami, M., Shokrollahi, P., Kohan, S., Momeni, G., & Rivaz, M. (2015). Reaction to and Coping With Domestic Violence by Iranian Women Victims: A Qualitative Approach. Global Journal of Health Science, 8(7), 100.
 
8- Bahrami, M., Shokrollahi, P., Kohan, S., Momeni, G., & Rivaz, M.  Assessing The Needs Of Victim Women Of Domestic Violence Based On The Type And Causes Of Violence: A Qualitative Study, Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 1411
 
سمینارها –کنگره ها
 
1- 1386- عوامل خطر پوکی استخوان در زنان یائسه -کیف-اوکراین-(پذیرش مقاله جهت سخنرانی)
 
2 - 1386 –بررسی نحوه ارزیابی پوکی استخوان از نظر تشخیص ودرمان وپیشگیری در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های  دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1386– سمینار زن بهداشت وسلامت – واحد مرند -(پذیرش مقاله جهت سخنرانی)
 
3- ارائه مقاله ای تحت عنوانُ
Investigating the effect of tens on primary dysmenorrhea in the students of Tehran medical sciences University residential dormitory. 2006 Controversies in Neurology
 برلین (آلمان) به صورت پوستر در سال 1386
 
4- Shokrollahi,paymaneh, 2007 November 8- Risk factor of osteoporosis in menopausal women in public health clinic of Shiraz south of Iran - COGI Shanghai China (accepted as poster)  -     
 
5- Shokrollahi,paymaneh-2007 September 28th- Effect Of Physical Activity On Breast Cancer-Breast 2007 Torino Italy. (accepted as poster)       
 
6- Emotional aspect of infertility – 2009 may (26-28) – IVI congress- Madrid- spania     پذیرش مقاله به صورت پوستر                                                                                                     
 
 
7- - nutrition and infertility in men – 2009 may( 26-28) – IVI congress- Madrid- spania     پذیرش مقاله به صورت پوستر                                                
 
8- متودهای نوین نگهداری از نوزاد نارس و کم وزن در همایش منطقه ای تازه های پرستاری و مامایی  دانشگاه آزاد  پیشوا ورامین1387 -  پذیرش مقاله به صورت پوستر                                                    
 
9- نحوه اداره کردن پوکی استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده به در مانگاه های بهداشتی و در مانی شهر شیراز – یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیک و توانبخشی و الکترو دیاگنوز – آبان 1387 - پذیرش مقاله به صورت پوستر
                                                                                                         
10- نقش گلوکوز آمین در درمان استئو آرتریت - یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیک و توانبخشی و الکترو دیاگنوز – آبان 1387 - پذیرش مقاله به صورت پوستر
 
   11- بررسی اپیدمیو لوژیک فاکتور های خطر ساز سرطان تخمدان در زنان مراجعه کننده به مرکز ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی یک پیگیری  ساله -1387- اولین کنگره بین اللملی بیماریهای زنان و سرطان- دانشگاه علوم پزشکی مشهد . پذیرش مقاله به صورت پوستر
 
12- مواد مخدر پیشگیری و آموزش : پیشگیری و آموزش – اولین همایش منطقه ای پرستاری و مامایی  " پیشگیری از اعتیاد د رمحیط های آموزشی " اسفند 88 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد - پذیرش مقاله به صورت پوستر
 
13-Survey study of relationship between sexual function and marital satisfaction in female student - the 3rth international IVI congress- Madrid, Spain, May 2009- accepted as poster
 
14- "Association of stress with preterm birth" has been accepted for Poster Presentation at the 4th Asia Pacific COGI-BCGIP Congress which will be held in Bangkok, Thailand, November 24-27, 2011.
 
15- professional development in nursing & midwifery challenge & strategies
نهمین سمینار سراسری دانشکده پرستاری و مامای حضرت فاطمه زهرا شیراز – ارتقاء حرفه ای پرستاری و مامایی : چالش های و راهکارهای 1390ارئه پوستر : بررسی نوع و علل اشتباهات داروی در پرستاران
 
16 - 1ST International Nursing & Midwifery Conference On Health and Wellbeing-6-9may 2014 Isfahan-Depression and related factors in students school of Nursing and Midwifery-poster presentation-
 
17-2th international preventive cardiology congress 16-18 October 2013- primary prevention of cardiovascular disease inpatient with diabetic mellitus/as poster presentation
 
18- پرستار خانواده، رویکردی نوین در جهت ارائه مراقبت خانواده محور. یازدهمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز . مراقبت های خانواده محور ششم و هفتم اردیبهشت 1394. پذیرش به صورت پوستر
 
19- پذیرش مقاله با عنوان" عکس العمل و مقابله زنان به خشونت خانگی :رویکردی کیفی"در همایش خانواده سالم و جمعیت و توسعه – تهران ، سال 139424 تحقیقات کیفی – به صورت پوستر
 
20- پذیرش مقاله با عنوان" ارزیابی نیازهای زنان تحت خشونت خانگی جهت طراحی یک برنامه ارتقا سلامت :رویکردی کیفی" در کنگره بین المللی  سلامت زنان اردیبهشت 1394 – شیراز
 
21 – پذیرش مقاله با عنوان"عکس العمل و مقابله زنان به خشونت خانگی :رویکردی کیفی " در همایش مطالعات کیفی – یاسوج مهر ماه 1394 به صورت پوستر
 
22-پنجمین کنگره سلامت زنان اردیبهشت 95 –عکس العمل و مقابله زنان به خشونت خانگی : رویکری کیفی به صورت پوستر
                                                                        
طرحهای پژوهشی
 
  1. بررسی شیوع و برخی عوامل نارسائی های کنشی جنسی در زنان مزدوج مراجعه کننده به درمانگاه ها شهر تهران .( رساله کارشناسی ارشد )
 
2. نحوه ارزیابی پوکی استخوان در خانمهای یائسه مراجعه کننده به در مانگاه های شهر شیراز (تصویب شده در سال 4 138 )
 
3  -همکار طرح  بررسی عوامل مرتبط با سرطان تخمدان در پیگیری چهار ساله خانمهای مراجعه کننده به بیمارستانهای علوم پزشکی شیراز
 
4-طراحی اجرا و ارزشیابی یک برنامه ارتقا سلامت جهت زنان تحت خشونت خانگی با رویکردی ترکیبی ( رساله دکتری)
 
 
تالیفات
                                      
  • کتاب درسنامه  داخلی و جراحی درمامایی  .جلد اول ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی  فیروز آباد – 1390
  • کتاب درسنامه داخلی و جراحی در مامایی . جلد دوم ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد. 1391
  • تغذیه در چرخه زندگی . انتشارات دانشگاه ازاد فلاورجان . واجد فلاورجان . سال 1394
·                                 بحران های زندگی زنان. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد. سال 1395 
آدرس پست الکترونیکی: payshokrp@gmail.com


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.7/10 (تعداد آرا 21 نفر )