نسیم میرزایی
نام و نام خانوادگی : نسیم میرزایی
سوابق تحصیلی : 1- فارغ التحصیل کاردانی بهداشت خانواده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2- فارغ التحصیل کارشناسی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
3- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- دانشجوی دکترای آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
سوابق شغلی : 1- مسئولیت واحد کارگاهها در کمیته تحقیقات دانشجویی مشهد
2- همکاری در نقد انیمیشن های مبارزه با دخانیات در هفته سلامت در دانشکده بهداشت مشهد
3- همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی نانو تکنولوژی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه مشهد
4- سرپرستی بخش کمیته پژوهشی EDO دانشگاه ازاد اسلامی فیروزاباد

سوابق آموزشی و پژوهشی:
1- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
2- خدمت درمرکز بهداشتی درمانی
شرکت در کنگره  و سمینارها :
1-     ارائه  یک مقاله بصورت سخنرانی در همایش ملی تحقیقات کاربردی در سلامت همگانی و توسعه پایدار در اردیبهشت 91 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با عنوان : ورزش و ارتباط آن با خودکارآمدی بر اساس مراحل تغییر رفتار در دانشجویان دختر دانشگاه مشهد
2-     ارائه یک مقاله بصورت سخنرانی در همایش بین المللی کشور ایتالیا (عدم شرکت)
3-      ارائه یک پوستر در دومین  کنگره بین الملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می 2015 در کرمانشاه با عنوان: میزان حمایت اجتماعی در بیماران کلیوی
4-      ارائه  یک پوستر در دومین  کنگره بین الملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می 2015 در کرمانشاه با عنوان: اثر مداخله آموزشی بر پیشگیری از پوکی استخوان در زنان :کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
5-     ارائه یک سخنرانی به زبان انگلیسی  در شانزدهمین کنفرانس مقاله انگلیسی در 20 می 2012 در دانشگاه بهداشت مشهد
6-     ارائه دو پوستر در کنگره بین المللی اضطراب در در اکتبر 2012 در بیمارستان رضوی مشهد با عنوان میزان اضطراب اجتماعی در دانشجویان
7-      ارائه  یک پوستر در پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در آبان 92  در دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان: بررسی میزان کاربرد اینترنت در امور ارتباطی، آموزشی و پژوهشی
8-     ارائه  یک پوستر در همایش  سراسری سالمندی و ارتقاء سلامت در  دانشگاه علوم پزشکی  شیراز در اردیبهشت 91 با عنوان: بررسی  فعالیت فیزیکی در سالمندان شهر مشهد
9-     ارائه یک  پوستر در هشتمین همایش پژوهشی سالانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور در آبان ماه  91 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با عنوان: بررسی اپیدمیوۀوژی حیوان گزیدگی در شهرستان جاجرم در سال 90
10- ارائه یک پوستر در هشتمین همایش پژوهشی سالانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور در آبان ماه  91 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با عنوان: بررسی فراوانی هیپوتیروئیدی مورد انتظار در نوزادن و مقایسه آن با موارد شناسایی شده در شهرستان جاجرم
11- ارائه یک پوستر در هشتمین همایش پژوهشی سالانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور در آبان ماه  91 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با عنوان اپیدمیولوژی انواع سزطان بر اساس سرطانهای ثبت شده در شهرستان جاجرم
12- ارائه یک پوستر در هشتمین همایش پژوهشی سالانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور در آبان ماه  91 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با عنوان وابستگی به اینترنت وافسردگی: یک مطالعه توصیفی
13- ارائه یک پوستر در هشتمین همایش پژوهشی سالانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور در آبان ماه  91 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با عنوان وابستگی به اینترنت و پرخاشگری کلامی و فیزیکی : یک مطالعه توصیفی
14- ارائه یک پوستر در همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی  در آبان ماه 91 در دانشگاه  علوم پزشکی خراسان شمالی  با عنوان: بررسی افسردگی و عوامل دموگرافیکی موثر بر آن در دانشجویان علوم پزشکی
15- ارائه یک پوستر در همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی  در آبان ماه 91 در دانشگاه  علوم پزشکی خراسان شمالی  با عنوان: بررسی رضایت بیماران از خدمات پزشک خانواده  مراکز بهداشتی روستایی شهرستان سبزه وار  در سال 1391
16- ارائه یک پوستر در دوازدهمین سمینار کشوری در اسفند ماه 91 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  با عنوان: بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت  واضطراب اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی  دانشگاه مشهد
17- ارائه یک پوستر در دوازدهمین سمینار کشوری در اسفند ماه 91 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  با عنوان: بررسی سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید مشهد
18- ارائه یک پوستر در دومین کنگره پژوهشی در دانشچویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران  در خرداد  91 در مرکز همایش های برج میلاد تهران با عنوان : میزان ادراک تعامل اجتماعی در دانشجویان دانشگاه مشهد
19- ارائه یک پوستر در سیزدهمین کنگره پژوهشی در دانشجویان علوم پزشکی با بررسی الگوی مصرف میوه و سبزی در دانش آموزان مقطع متوسطه با استفاده از نظریه تئوری شناختی –اجتماعی
20-ارائه  یک پوستر در سومین  کنگره بین الملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت اگوست 2017 در اصفهان با عنوان: تعیین رفتارهای خودمراقبتی در زنان دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد
 
مقالات منتشر شده در نشریه های علمی پژوهشی:
1-     تأثیرآموزش تغذیه دردوران بلوغ،برآگاهی وعملکردتغذیه اي دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهربیرجند
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 21، شماره2( ایندکس شده در سایت, ISC, EMRO MAGIRAN, Iran Medex, Index Copernicus, SID,)
2-     بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده ای مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی مشهد،مجله علمی پژوهشی ارتقای ایمنی وپیشگیری از مصدومیت ها  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دوره 2، شماره،3 ، 3 139(مجله فارسی- انگلیسی )(ایندکس شده در سایت www.safety lt.org, http://www.infobaseindex.,com/journal-zcceted.php, www.sindex.org), http//: isc.gov.ir, Index Copernicus International,www.sid.ir)
3-مقاله بررسی  تئوری عمل منطقی درپیش بینی رفتار خودمراقبتی در زنان دارای دیابت(فصلنامه علمی پژوهشی تخصصی آموزش بهداشت وارتقای سلامت، جلد ۴ شماره ۲ صفحات ۱۲۰-۱۲۹) ( ایندکس شده در سایت, ISC MAGIRAN, safety lit, Index Copernicus ,Index academic research, SID,)
4- تعیین عوامل مؤثر بر رفتارھای خودمراقبتی در زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز بھداشتی درمانی شهر مشهد فصلنامه علمی پژوهشی تخصصی آموزش بهداشت وارتقای سلامت، جلد 5 شماره 4، زمستان 96صفحات ۱۲۰-۱۲۹) ( ایندکس شده در سایت, ISC MAGIRAN, safety lit, Index Copernicus ,Index academic research, SID,
5- تحلیل شکاف کیفیت خدمات پزشکان خانواده شهرستان شاهرود براساس مدل سروکوال در سال 94، مجله ره اورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره2، شماره 2، تابستان 95، صفحات 50-60
6-The Role of Health Education on Emerging Diseases: A Systematic Review (Journal of
Health Education Research & Development) Volume 5, Issue 3, 2017.  doi:10.4172/2380-5439.1000229
 شرکت در کارگاههای آموزشی:
1-     شرکت در کارگاه کشوری نوزده ساعته ی "داوری مقالات " در  تهران
2-     شرکت در کارگاه ISI Web Of Knowledge   در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3-     نکاتی در Wordدر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4-     Pmc-Medline Plusدر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5-     Pub medدر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
6-     Pub medپیشرفته ، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
7-     شرکت در کارگاه آماری روش های تعیین حجم نمونه در دانشگاه علوم پزشکی ایران
8-     شرکت در کارگاه   دو روزه برنامه ریزی آموزشی،  روشهای آموزشی و تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران
9-     شرکت در کارگاه spss در دانشگاه علوم پزشکی ایران
10- شرکت در کارگاه دو روزه  روش های نمونه گیری در مطالعات پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
11- -شرکت در کارگاه اموزشی طراحی پوستر  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
12- شرکت در کارگاه نانو تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کتب چاپ شده:
1-     تالیف کتاب مجموعه سوالات کنکور آموزش بهداشت از سال 85 تا 92 ویژه داوطلبان دکترای آموزش بهداشت (نویسندگان: دکتر آرزو فلاحی-  فاطمه محمد خواه – نسیم میرزایی – اسماعیل فتاحی)
2-     طرح های مصوب شده :
1.      بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری و احترام به قوانین یادگیری در دانش آموزان ابتدایی شهر شیراز(در دست انجام)
2.      بررسی  دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده ای مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهرمشهد(پایان یافته)
3.      تاثیر آموزش  برای ترک قلیان(در دست انجام)
4.      تعیین عوامل خودمراقبتی در افراد دیابتی به مراکز درمانی شهر اردبیل 93(پایان یافته)
5.      بررسی اگاهی از مبتنی بر شواهد در دانشجویان علوم پزشکی تهران(در دست انجام)
6.      مقایسه تاثیر آموزش شستن دست به روش چهره به چهره  و ویدیئ کلیپ در بیماران مبتلا به سرطان (پایان یافته)
 
داوری ها:
گواهی داوری مقالات از دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، سبزه وار ، 16 تا 18  اردیبهشت، سال 94

گواهینامه ها

  1. گواهی  مدرک زبان انگلیسی معادل ده ترم و چهارصد  ساعت  از انیستیتو ایز ایران فارس
  2. گواهی  مدرک سیستم مبانی  کامپیوتر و سیستم عامل ویندوز به مدت 26 ساعت از مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شیرازنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.6/10 (تعداد آرا 48 نفر )
سیستم خدمات آموزشی
نمایش IP بازدیدکنندگان
نکته روز
حضرت علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.
مناسبت ها