آدرس سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد https://firoozabad.iau.ir/fa ::                               
زهره رضایی
نام و نام خانوادگی : زهره رضایی
سمت : استاد
سوابق تحصیلی : دکترای زمین شناسی
سوابق شغلی : عضویت
1-سازمان زمین شناسی و اکتشافی کشور
2- نظام مهندسی سازمان صنایع و معادن استان فارس

الف) مقالات ژورنال
  1. - Rezaie, Z., Karampur, A and Alizade, B., (2009), Genetic potential evaluation of source rock in Masjedi-Soleiman oil field, Journal of applied geology, Islamic azad university, Zahedan Branch, Vol, 2,.Issn. 1735-8566.
 
     2- Farhoud, Ghi., Karampur, A., Rezaie, A., (2008) Morphotectonic of gadvan anticline northest of Shiraz., Journal of applied geology, Islamic azad university, Zahedan Branch, Vol, 4, NO,1,.Issn. 1735-8566.
 
3-  A. R. Rabbani, Z. Rezaie, (2013) Source rock evaluation Gadvan Formation (Barremian to Early Aptian) in Persian Gulf, Journal of applied geology, Islamic azad university, Zahedan Branch, Vol,9, NO,1:82
 
4- Z.Rezaie A.R Rabbani, Z.Mashhadi, , (2015) Source Rock Evolution of the cretaceous Kazhdumi formation in the Persian Gulf, Journal of Energy Sources, Part A,Vol,33,Issn,1556-7036.
 
R 5-Rezaei, Z., Afkhami karaei, M,*, Azdarpour, M.,(2016), Modeling of Different CO2 Injection Scenarios in One of the Oil Reservoirs, Jornal of engineering and applied sciences 11(4)> 767-771. ISSN 1816-949X.
 
6- Rezaei, Z., Afkhami karaei, M,*, Azdarpour, M.,(2017),Evaluation of different effective parameters  during continual gas and water alternating gas (WAG) injection in oil reservoir, BBRC  Journal, Biosci, Biotech, Res. comm. 10(1): 186-193.
 
 
 
ب) مقالات کنفرانسی:
1-Rezaie, Z ., Alizadeh, B., ghalavand, H. (2005) Evaluation of potential
   Genetic Masjeid-e Soleiman‘s Source Rock by Rock-eval 6 paralysis , Ahwaz, Khuzestan providence, Iran, 23th Symposium of Geological Society of Iran , Tehran University of Iran.
 
2-Alizadeh, B,. Rezaie, z., (2005), Biodegradation and its Role on H2S production in. Masjid-e-soleimanoilfield. 9the symposium of Geological Society of Iran. Tarbeyat Moalem University of Iran.
 
3-Alizadeh, B,. Rezaie, z., (2005), studied of probability Genesis of H2S from reservoir Asmary oil's source rock in Masjid-e-Soleiman oilfield. Science journal of Shahed Chamran University, Ahwaz, Iran.        
 
   -3-Alizadeh, B., Rezaie, Z., (2005), Genesis of H2S pollutant in Masjeid-e- Soleiman Giant Oilfield, Sw ,Iran .6th International Conference on Geomorphology, Saragossa , Spanish .February,2,2005.
 
   - 4-Rezaie,Z., (2012), Determined of Source Rock's lithologhy by geochemical evaluation of petroleum reservoir in south east of Persian Gulf's oil fields, Second geological conference of the Iranian Plateau, Zarand, Kerman, Iran.
 
 - 5-Rezaie,Z., (2012,) Evolution of Probable source Rock potential in Siri oil fields, 16th geological conference of  Iran, Shirz, Iran.
 
 6-Rajabi, M, Azdarpour, M. , Rezaei , Z.,(2016) Analysis of Reservoir Parameters Using Well Test Data in One of the South Pars Gas Condensate Reservoirs,  2nd International Conference on New Research Achievements' in Chemistry & Chemical Engineering,
 
7- Rajabi, M, Azdarpour, M, Rezaei,Z .,(2016),Use of Saphir Software to Estimate Reservoir Parameters in Oil and Gas Reservoirs Using Well Test Data, , 2nd International Conference on New Research Achievements' in Chemistry & Chemical Engineering
 
 
 
ج) پروژه­ها و سمینارها
1- Rezaie, Z ., (2002)., The geological study of kohrang profile, shahr kord Province, kohrang, Iran.
2-Rezaie, Z ., (2004)., An evolution of  H2S Geochemical Causes in masjeid-e-Soleiman oil field, Ahwaz, Khuzestan providence, Iran.
3-Rezaie, Z ., (2010)., geochemical study of giant oil field in east part of Persian gulf. Iranian offshore oil co (I.O.O.C), Tehran, Iran.
4-Rezaie, Z., et al ., (2011)., calculate of kinetic parameter of probable source rock in sedimentary basin of Iran and basin modeling according that.  Exploration directorate Geochemistry division (N.I.O.C), Tehran, Iran.
 
 
 
 
 
د) طرح­های پژوهشی
  مجری پروژه محاسبه پارامتر کینتیک در سنگهای منشاء احتمالی در حوضه های رسوبی ایران و انجام مدلسازی حوضه بر اساس آن (مناقصه شماره 90123)، شرکت نفت مدیریت اکتشاف- تهران- ایران (94-91)
 
 
 
فعالیت­های دانشگاهی مرتبط و کاری
عضو هیئات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد فیروزآباد، گروه مهندسی نفت – از سال 85 تا کنون
عضو بازرسان فنی سازمان صنایع و معادن استان فارس
مدیر عامل شرکت جاویدان انرژی کیش از سال 87 تا 94
 
تدریس کارگاه­های آموزشی و سخنرانی­ها
 
تفسیر  لاگهای پتروفیزیکی چاههای اکتشافی نفت و گاز
تجارب و علایق تحقیقاتی
 
تجارب:
تدریس دروس دانشگاهی گروه مهندسی نفت به مدت 11 سال (دروس: زمین شناسی عمومی، زمین شناسی ساختمانی، زمین شناسی نفت، اصول ژئوفیزیک اکتشافی، نمودارگیری چاههای نفت و گاز، ژئوشیمی مخازن نفتی، خواص سنگهای مخزن، میکانیک سنگ )
علایق تحقیقاتی:
   مطالعه پتروفیزیکی مخازن نفت و گازی، مطالعات ژئوشیمیایی مخازن نفتی، مدل سازی حرارتی  وتدفینی حوضه های رسوبی، مطالعات زئوفیزیکی، مطالعات ساختاری و تکتونیکی حوضه های رسوبی
 
 
 
 
 
مهارت­های کامپیوتری
 
Windows System, Word, Power point, Excel, Photoshop and
Geological Software (Surfer8, Log plot). Basin modeling software (Petromod)
 
 
 
 
 
شرکت در کنفرانس ها و سمینارها:
 
  1-23th Symposium of Geological Society of Iran , Tehran University of Iran.(2005)
 
2- 9the symposium of Geological Society of Iran. Tarbeyat Moalem University of Iran. (2005)
 
   -3-6th International Conference on Geomorphology, Saragossa , Spanish .February,2,2005.
 
   - 4- Second geological conference of the Iranian Plateau, Zarand, Kerman, Iran.(2012)
 
 5- 16th geological conference of  Iran, Shirz, Iran. (2012,)
 
 6- 2nd International Conference on New Research Achievements' in Chemistry & Chemical Engineering, (2016).
 
7- 2nd International Conference on New Research Achievements' in Chemistry & Chemical Engineering.(2016) 
 
 
 ایمیل: zrezaiek@yahoo.com
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.4/10 (تعداد آرا 34 نفر )